[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

สอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 มีภาษาอังกฤษด้วย

แชร์ให้เพื่อน

อย่างที่ได้แจ้งไว้ก่อนการสอบ ก.พ. ภาค ก. ครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่า พยายามสอบให้ผ่านเพราะปีหน้าจะมีภาษาอังกฤษด้วย แล้วฝันก็เป็นจริง เมื่อ ก.พ. ออกหนังสือปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยได้แจ้งไปส่วนราชการต่างๆ แล้ว ในประกาศฉบับนี้นอกจากเรื่องการใช้ใบรับรอง ภาค ก. ก.พ. แล้วยังมีหลายสิ่งในประกาศของ ก.พ. เกี่ยวกับการ การสอบภาค ก. ก.พ. ปี 2557 ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายเรื่องเช่นกัน นอกจากส่วนของภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มเข้ามาในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือ ภาค ก. ก.พ. และ เรื่องที่การใช้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.

กลายเป็นความโชคดีสองต่อของผู้ที่สอบผ่านแล้ว ที่นอกจากจะไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ แถมใครที่มีใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้อีกต่างหาก ยกตัวอย่างเช่น มีใบรับรองผลการสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาตรี สามารถนำไปใช้สมัครสอบในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้ ย้ำว่าเฉพาะส่วนของใช้ใบรับรองผลผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ไม่ได้เกี่ยวข้องผูกพันกับคุณวุฒิหรือระดับการศึกษา ประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบกำหนดคุณวุฒิหรือระดับการศึกษาไว้เช่นไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น

มาถึงเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับท่านที่ไม่ถนัดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องอายที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ มันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเรา แต่เมื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนมาเยือน เราก็แค่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวล้อมเท่านั้นเอง ยังโชคดีที่ ก.พ. เองก็ไม่ได้ใจร้ายนัก แต่สำคัญตรงที่ทำให้หลักสูตรการสอบเปลี่ยนไปจากการสอบ ภาค ก. ก.พ. ในปีผ่านๆ มา พอสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET จากเดิมที่มีข้อสอบเพียง 80 ข้อ ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาไทย อีกครึ่งเป็นวิชาความสามารถทั่วไป หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า คณิตศาสตร์ มาบัดนี้ก็ได้เพิ่มส่วนของ “ภาษาอังกฤษ” เข้ามา ทำให้จำนวนข้อสอบเพิ่มมากขึ้น และเกณฑ์การตัดสินว่าต้องทำคะแนนส่วนใดเท่าไร เพื่อให้ได้ใบรับรองผลการสอบ ภาค ก. ก.พ. ก็เปลี่ยนไป

โดย ก.พ. ได้แบ่งใหม่เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยให้น้ำหนักคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป หรือ คณิตศาสตร์ คะแนนเต็มถึง 100 คะแนน และส่วนของวิชาภาษาไทยเพียง 50 คะแนน และให้น้ำหนักคะแนนในส่วนที่สอง คือ วิชาภาษาอังกฤษ ไว้ที่ 50 คะแนน เนื้อหาในแต่ละส่วนประกอบด้วย

1. วิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เกณฑ์ตัดสิน 60%
 

 • วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
  • ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือ ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
  • ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ หรือข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
  • ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
  • ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เกณฑ์ตัดสิน 50% เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ตามเงื่อนไขดังนี้
TOELF (คะแนนเต็ม 120) สอบได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) สอบได้ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
IELTS (คะแนนเต็ม 9) สอบได้ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) สอบได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) สอบได้ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
ยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ ก่อนวันสอบภาค ก. ก.พ. หรือภายใน 150 วัน นับแต่วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น ก็ถือว่าผ่านส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ไปทำคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ให้ได้ตามเกณฑ์ตัดสิน 60% ก็ได้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.

สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ก.พ. ให้โอกาสด้วยการแยกเกณฑ์การตัดสินเป็นสองส่วน เฉพาะส่วนที่สอง ภาษาอังกฤษ เพียง 50% กรณีที่สอบได้คะแนนรวมส่วนแรกที่เป็นวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 60% ก็ถือเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับบางท่านที่ถนัดภาษาอังกฤษแต่ไม่ถนัดภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพราะเดิมทีสังเกตว่าหลายท่านคิดจะเอาคะแนนส่วนที่ตนเองถนัดไปชดเชยส่วนที่ไม่ถนัดก็ปรากฎว่าด้วยเกณฑ์การแยกตัดคะแนนแบบนี้..หนักกว่าเดิมนะครับ

แต่..ในระยะแรก กรณีที่สอบวิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 60% แต่ภาษาอังกฤษไม่ถึง 50% ก.พ. ให้โอกาสได้เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วันหรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ส่วนราชการอื่นเปิดสอบภาค ก. (ซึ่งอาจจะเป็นการสอบรวม ภาค ก., ภาค ข. และ ภาค ค.) โดยการอนุมัติของ ก.พ. ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าสอบภาค ก. ผ่านจะได้ใบรับรองเหมือนกับการสอบที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. เช่นกัน

ดูประกาศคลิกที่นี่

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563