[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

เช็คสถานที่สอบท้องถิ่นด่วน!! สอบ 27 เม.ย.57 ก+ข เช้า-บ่าย

แชร์ให้เพื่อน

"สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  ประกาศวันสอบ-สถานที่สอบ สอบ 27 เม.ย. 56"ตำแหน่ง: ประกาศวันสอบ-สถานที่สอบ สอบ 27 เม.ย. 56

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสว่นท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 ประกาศ ก.พ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พ.ย. 2556 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25556 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสว่นท้องถิ่น (กสถ.) จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

ก.กำนหดวัน เวลาและสถานที่สอบ

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำหรับวันเวลา และสถานทีส่อบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะประกาศ ภายในัวนที่ 23 พ.ค. 57

2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ตามเวลา ดังนี้

– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

– เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

โดยผู้ที่สมัครสอบในภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบในภาค/เขต นั้น ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


 ตรวจสอบสถานที่สอบคลิกที่ีนี่

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563