ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (สันดานแกรมม่า)
 • การัจดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงาน โรงการ การติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการ

นิติกรปฏิบัติการ

 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนของราชการ
 • ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 • ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
 • ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน,
 • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
 • งานสารบรรณ
 • กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 • ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหดาไทยและกระทรวงมหาดไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • วิชาความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สอบถามและสมัคร ไอดีไลน์ @actgroup
โทร.062-670-5447,081-445-1423,089-816-7804

วิธีสมัคร

สนใจโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เพือสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบส่งหลักฐานการโอนมาทาง e-mail
satabunact@gmail.com
หรือ
LINE : @actgroup
กรุงไทยเลขที่ 869-014-2703สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล3
กสิกรไทยเลขที่ 023-842-7924สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
ไทยพาณิชย์เลขที่ 044-283-4861สาขาหัวหมาก
กรุงเทพเลขที่ 192-424-2660สาขา สวนสยาม
ทหารไทยเลขที่217-201-6483สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงศรีอยุธยาเลขที่ 262-1-29817-7สาขาถนนรามคำแหง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 062-670-5447 หรือ ID LINE: @actgroup (แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่รอให้บริการมากกว่า)

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง51/3
หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
- สะดวกในการสอบ-
Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP