Tagged: แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ กรมการขนส่งทางบก

พิชิตการสอบ กรมศุลกากร 2564

เปิดติว เข้มสุดฝีมือ พนักงานเลือกตั้งปฎิบัติการ พนักงานสืบสวนไต่สวนปฎิบัติการ นิติกรปฎิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบ-กรมการแพทย์แผนไทย-แล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
คอร์ส กวดเข้ม กรมทางหลวง 2564

คอร์ส กวดเข้ม กรมทางหลวง 2564

นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2564

นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฎิบัติการ นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติวเข้ม กรมการขนส่งทางบก

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นักวิขาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563