[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

ติวฟรี ฟรีจริง ฟรี 100% สอบกรมพินิจฯ และ DVD ติวทางไปรษณีย์

แชร์ให้เพื่อน

ติวฟรี ฟรีจริง ฟรี 100% กรมพินิจคุัมครองเด็กและเยาวชน
แอ๊คกรุ๊ปจัดให้ จ่ายให้ทั้งค่า ชั่วโมงอาจารย์ ค่าสถานที่ ท่านเพียงแต่ดาวน์โหลดชีทไปในวันติว****
หรือไม่สะดวกทางสถาบันแอ๊คกรุ๊ป มีจำหน่ายหน้างานในวันติวฟรี

ติวฟรี !!!!!!!!

….ภาค ข สอบกรมพินิจ สุดฝีมือ

ิอ. วันนรัตน์ อ.กษิระ
เนื้อหาหลัก ที่ตัองสอบ
1) พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัว
2) อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก
3) ความรู้กรมพินิจ
4) จิตวิทยาวัยรุ่น

ผนึก พรบ. คุ้มครองเด็ก + กฎกระทรวงทิเกี่ยวข้อง

เสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557 เวลา08.00-17.00น.

ที่สนง. Act. ใกล้วัดบางเพ็งใต้ มีนบุรี
Tel 089-8167804 084-664-6543
ชำระเฉพาะค่า เอกสาร
ติวให้ฟรี actgroup จ่าย ค่า อาจารย์ และสถานที่ ให้
ศิษย์ actgroup ดีวีดี กรมพินิจ
…ฟรีตลอดงาน!!!!

กรมพินิจประกาศวันสอบ 26 ต.ค. 57 รายละเอียดคลิกที่นี่

ติวสอบกรมพินิจ

ติวสอบกรมพินิจ

*****ภาค ก. กพ. รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ผ่าน ภาค ข.กรมพินิจฯแล้ว *****
ท่านสามารถใช้ DVD ชุด สนามใหญ่ปี 57 ได้ทันที พร้อมจัดส่ง

คอร์สติว ภาค ก. ก.พ. แนวใหม่ 2557

และคอยติดตามวันเวลาติวรอบพิเศษสำหรับผู้ที่ได้ไปต่อหลังประกาศผลภาค ข.
กำหนดการติวสดอย่างไม่เป็นทางการน่าจะเป็น 2 วันก่อนถึงวันสอบจริง หรือ ติว 2 วัน ใน เสาร์+ อาทิตย์ ที่เป็นสัปดาห์ก่อนถึงวันสอบจริง
อย่าพลาด!!! การติวสรุปคืน…หอน ภาค ก. ก.พ. สำหรับผู้ที่ได้ไปต่อ หลังประกาศผลภาค ข. กรมพินิจฯ
หวังว่าเราคงได้พบกัน


สรุปเนื้อหาภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2557

ส่วนที่ 1 ทุกตำแหน่งต้องสอบ

  • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ2553
  • ความรู้กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
  • จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

ส่วนที่ 2 ของเฉพาะตำแหน่ง

พนักงานคุมประพฤติ
– ประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นักสังคมสงเคราะห์
– สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– สังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
– อาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

นักวิชาการเงินและบัญชี
-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ.2551
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการ (9ด้าน)
1. ด้านพ่อบ้าน/ด้านแม่บ้าน/ด้านศิลปะ/ด้านพลศึกษา0215
ด้านช่างเชื่อม-โลหะ/ด้านช่างไม้และก่อสร้าง/ด้านช่างไฟฟ้า/ด้านเกษตรกรรม
****ทั้ง 8ด้าน ข้างต้น ต้องสอบกฎหมาย 2 ฉบับ คือ
1.1 ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินการสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.2547
1.2 พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
และแยกสอบความรู้เฉพาะด้าน ดังนี้
ด้านพ่อบ้าน ต้องสอบ….. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ.2546
ด้านแม่บ้าน ต้องสอบ….. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ.2546
ด้านศิลปะ ต้องสอบ…. ความรู้เกี่ยวกับด้านศิลปะ
ด้านพลศึกษา ต้องสอบ….. ความรู้เกี่ยวกับด้านพลศึกษา
ด้านช่างเชื่อม-โลหะ ต้องสอบ…. ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเชื่อม-โลหะ
ด้านช่างไม้และก่อสร้าง ต้องสอบ…. ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างไม้และก่อสร้าง
ด้านช่างไฟฟ้า ต้องสอบ….ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างไฟฟ้า
ด้านเกษตรกรรม ต้องสอบ….. ความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม

2. ด้านสามัญ คือกลุ่มที่จบศึกษาศาสตร์ทุกสาขา(จบครูนั่นเอง) แต่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครูนะครับ ต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2.3 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการสั่งซื้อ
การสั่งซื้อ ACT หมายเลขใดๆ ประเภท 1 (ACT TYPE 1) หมายถึง DVD บันทึกทั้งภาพและเสียงการบรรยายเสมือนมานั่งฟังติว พร้อมคู่มือ เอกสาร ประกอบคำบรรยาย และคู่มือเอกสารแนวข้อสอบฝึกประสบการณ์ ครบชุดพร้อมสอบ

การสั่งซื้อ ACT หมายเลขใดๆ ประเภท 2 (ACT TYPE 2) หมายถึง คู่มือ เอกสาร ที่ใช้ประกอบประเภทที่ 1 แต่ไม่มี DVD ท่านจะต้องอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวท่านเอง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
1. สรุปประเด็นความรู้ในหัวข้อนั้นๆ
2. แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย
3. ตัวบทฉบับเต็ม (กรณีเป็นเนื้อหาของ พ.ร.บ., พ.ร.ฎ., ระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎกระทรวง, ข้อบัญญัติ หรือ เทศบัญญัติ)

ACT 1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 2553
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 3 ชั่วโมง 540 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 250 บาท

ACT 2. ความรู้กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 90 นาที 300 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 2 ชั่วโมง 380 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 4. จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 5 ชั่วโมง 860 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 350 บาท

ACT 5. ประมวลกฎหมายอาญา
ประเภท 1 DVD + คู่มือ กำลังบันทึก
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD กำลังจัดทำ

ACT 6. ประมวลกฎหมาายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประเภท 1 DVD + คู่มือ กำลังบันทึก
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD กำลังจัดทำ

ACT 7. ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 6 ชั่วโมง 1,020 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 250 บาท

ACT 8. ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 250 บาท

ACT 9. อาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
ประเภท 1 DVD + คู่มือ
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 10. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 3 ชั่วโมง 540 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 3 ชั่วโมง 540 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 7 ชั่วโมง 1,180 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 13. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินการสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 3 ชั่วโมง 540 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 14. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 3 ชั่วโมง 540 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 250 บาท

ACT 15. กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 90 นาที 300 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 16. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 2 ชั่วโมง 380 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 17. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงปัจจุบัน
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 2 ชั่วโมง 380 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 18. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 90 นาที 300 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 200 บาท

ACT 19. แนวคิดทฤษฎีเกี่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ประเภท 1 DVD + คู่มือ ความยาวไม่เกิน 5 ชั่วโมง 760 บาท
ประเภท 2 คู่มือ เท่านั้นไม่มี DVD 300 บาท

ACT 20. ความรู้เฉพาะด้านศิลปะ
ประเภท 2 คู่มือครบชุด เท่านั้นไม่มี DVD 600 บาท

ACT 21. ความรู้เฉพาะด้านพลศึกษา
ประเภท 2 คู่มือครบชุด เท่านั้นไม่มี DVD 600 บาท

ACT 22. ความรู้เฉพาะด้านช่างเชื่อม – โลหะ
ประเภท 2 คู่มือครบชุด เท่านั้นไม่มี DVD 600 บาท

ACT 23. ความรู้เฉพาะด้านช่างไม้ และก่อสร้าง
ประเภท 2 คู่มือครบชุด เท่านั้นไม่มี DVD 600 บาท

ACT 24. ความรู้ด้านเฉพาะเกษตรกรรม
ประเภท 2 คู่มือครบชุด เท่านั้นไม่มี DVD 600 บาท

สั่งซื้อเกิน 1,000 บาท ค่าจัดส่งฟรี ยอดสั่งซื้อ 1 -1,000 บาท เสียค่าจัดส่งเหมาจ่ายเพิ่ม 100 บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
ท่านสามารถสั่งซื้อเนื้อหาโดยระบุ…ACT ที่เท่าไร เช่น ต้องการเนื้อหา พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก็ระบุ ACT 13 แล้วโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ

กรณี สั่งซื้อยกชุด ให้ ACT GROUP จัดชุดให้ จะได้ราคาพิเศษ
คำแนะนำการสั่งซื้อยกชุด
ACT 1 – ACT 4 หมายถึง เนื้อหาภาค ข. ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ACT 5 – ACT 6 หมายถึง วิชาเฉพาะด้านในข้อสอบส่วนหลัง ของผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง “พนักงานคุมประพฤติ” เท่านั้น
ACT 7 – ACT 9 หมายถึง วิชาเฉพาะด้านในข้อสอบส่วนหลัง ของผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง “นักสังคมสงเคราะห์” เท่านั้น
ACT 10 – ACT 12 หมายถึง วิชาเฉพาะด้านในข้อสอบส่วนหลัง ของผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” เท่านั้น
ACT 13 – ACT 15 หมายถึง วิชาเฉพาะด้านในข้อสอบส่วนหลัง ของผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง “นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) / (ด้านแม่บ้าน)”
ACT 16 – ACT 19 หมายถึง วิชาเฉพาะด้านในข้อสอบส่วนหลัง ของผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง “นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ)” เท่านั้น

รายละเอียดวิธีการสมัครติวคลิกที่นี่

ตัวอย่าง : การคำนวณการสั่งซื้อยกชุด
นางสาว ก. สมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านแม่บ้าน) ยกชุดภาค ข. ประเภทที่ 1 มี DVD ด้วย คือ ACT 1, ACT 2, ACT 3, ACT 4, ACT 13, ACT 14, ACT 15 ค่ะ ดังนั้นสั่งซื้อได้ในราคาปกติ = 540 + 300 + 380 + 860 + 540 + 540 + 300 = 3,460 บาท รับสิทธิพิเศษ ส่วนลด ACT ที่มีราคาแพงสุดทันที ได้แก่ ACT 4. ซึ่งมีมูลค่า 860 บาท ดังนั้นท่านสั่งซื้อได้ในราคาเพียง 3,460 – 860 = 2,600 บาทเท่านั้น และค่าจัดส่งฟรี )
นางสาว ข. สมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านแม่บ้าน) ภาค ข. ประเภทที่ 1 มี DVD ด้วย คือ ACT 13, ACT 14, ACT 15 ค่ะ ดังนั้นสั่งซื้อได้ในราคาปกติ = 540 + 540 + 300 = 1,380 บาท จะไม่ถือว่าเป็นการยกชุด เพราะเนื้อหาการสอบของนางสาว ข. ต้องเป็น ACT 1 – ACT 4 และ ACT 13 – ACT 15
กรณีเป็นศิษย์เก่าแสดงหลักฐานก็ยังได้รับส่วนลดต่ออีก 10% , ศิษย์เก่าแนะนำมาลด 5%

 

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563