[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

ปรับปรุงหลักสูตรการสอบ นายร้อยตำรวจ

แชร์ให้เพื่อน

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงขอบเขตวิชาสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนของการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (สอบนายร้อยตำรวจภายใน)

บช.ศ. ได้จัดส่งรายละเอียดขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน รวมทั้งกระบวนการแผนการปฏิบัติงานนการับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้ทุก บช. และบก. ในสังกัด ส่ง ผบ.ตร. เพื่อทราบและดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดได้ทราบอย่างทั่วถึงโดยทั่วกันไปส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อเดือน ก.พ. 2557 รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ บช.ศ. และ กส. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อในการสมัครและคัดเลือกฯ ในครั้งต่อไป

บช.ศ. โดย กส. ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบว่า ขอบเขตวิชาสำหรับทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนในการรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าวข้างต้น มีบางวิชาที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยดำเนินการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-2556) ซึ่งมีข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้

1. การปรับปรุงขอบเขตวิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของ ตร. ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ภารกิจที่ 9 ซึ่งมอบหมายให้ บช.ศ. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจให้มีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความชำนาญการด้านอื่นๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความชำนาญการด้านอื่นๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายส่วนหนึ่งมีการจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจไทย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บช.ศ. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 และต่อมาได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์คู่มือภาษาอังกฤษสำรหับตำรวจไทยและแอพพลิเคชั้นภาษาอังกฤษ i-edupol เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เมื่อเดือน ต.ค. 2556 และยังมีอีกหลายๆ หน่วยงานได้มีการอบรมสัมมนาเิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตามนโยบาย ตร.

2. การปรับปรุงขอบเขตวิชา สำหรับใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้น ได้มีการร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยในกรณีดังกล่าว แต่เนื่องจากการรับสมัครและคัดเลือกฯ เป็นโครงการสรรหากำลังพลต่อเนื่อง ที่ ก.ต.ช. อนุมัติไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2556) และ ตร. ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ดังนั้นในปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2556) จึงคงใช้แนวทางเดิม และบัดนี้โครงการดังกล่าวก็เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งต่อมาได้มีการร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับขอบเขตวิชาสำหรับการสอบดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 ซึ่งการประชุมได้มีการถกแถลงจนได้ข้อยุติเป็นมติที่ประชุม คือ ที่ประชุมเห็นชอบ ในการกำหนดขอบเขตวิชาการสอบในการรับสมัครและคัดเลือกฯ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของ ตร. ที่ต้องการได้ผู้มีคุณสมบัติให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และการสอบข้อเขียนที่มีขอบเขตวิชาด้านความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จะทำให้การคัดเลือกได้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้ใช้ความคิดเชิงเหตุเชิงผล มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไหวพริบปฏิภาณ การใช้เหตุผล สำหรับแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของ ตร. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นเรื่องที่ ตร. ได้ดำเนินการสอบบุคคลภายนอกมาแล้ว อีกทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงานก็ใช้แนวทางเช่นเดียวกันนี้

3. บัดนี้ ตร. ได้มีบันทึกสั่งการ อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

18 กรกฎาคม 2557


หลักสูตรการสอบตำรวจ

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการปรับปรุงขอบเขตวิชาสอบ ปี 2557 (21/7/57)

ตร. ได้อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา (18/7/57)

กำหนดวันสอบ 28 กันยายน 2557 แยกเป็น

1. กลุ่มงานที่มีวุฒิปริญญาตรี

– รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 150 อัตรา
– รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 200 อัตรา

2. กลุ่มผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. – ด.ต.)

– รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 50 อัตรา
– รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 100 อัตรา

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน (18/7/57)

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง ดังนี้

รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

1. ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 35 ข้อ
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 35 ข้อ
3. กฎหมายลักษณะพยาน จำนวน 20 ข้อ
(ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ
และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ

รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จำนวน 25 ข้อ
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
2. ภาษาไทย จำนวน 35 ข้อ
3. ทักษะงานอำนวยการ จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้
– ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
– ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง
– ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ
– ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ
– กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
– ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ
และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ

รายละเอียด คอร์สติวสอบตำรวจ อื่นๆ

ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยการเงิน คลิกที่นี่


ติวสอบตำรวจ ไม่มียศ สายอำนวยการสนับสนุนและเทคโนโลยี คลิกที่นี่


ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก) คลิกที่นี่


ติวสอบตำรวจ เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม คลิกที่นี่


ตารางติวสอบ นสต.,ศชต. และขรก.ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มเทคนิค คลิกที่นี่

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563