[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

แอ๊คเช็คงานเจ๋งๆ..ให้น้อง

แชร์ให้เพื่อน

ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ 9-30 มิ.ย. 57 / สอบ ตำรวจ (พิเศษ) ศชต. เลื่อน / เตรียมสอบตำรวจท่องเที่ยว

พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ ตามกำหนดคือ 9-30 มิถุนายน 2557 รวมแล้ว 35 อัตรา แต่งตั้งและบรรจุในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราแรกรับ 5 อัตรา สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือนประมาณ 11,500-12,650 บาท*

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน อัตราแรกรับ 30 อัตรา สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช.,ปวส.,ปวท. อัตราเงินเดือนประมาณ 9,400-12,650 บาท*

หมายเหตุ *อัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ 5)

ทั้ง 2 ตำแหน่งเปิดโอกาสให้น้องที่ไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการได้ เพราะจัดสอบใหม่ทั้งหมด ภาค ก., ภาค ข. และ ภาค ค.

โดยจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.ojoc.coj.go.th/exam


 

การรับสมัครสอบตำรวจ และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น นสต.(พิเศษ) ของ ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา เนื่องจากการจัดสรรอัตราชั้นประทวนเพื่อรองรับการบรรจุ นสต.(พิเศษ) ดังกล่าว ต้องใช้อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งขณะนี้อยู่ระวห่างดำเนินการเสนอ ก.ตร. พิจารณาอนุมัติจัดสรร ในช้นนี้เห็นควรชะลอการประกาศรับสมัครไว้ก่อน หาก ก.ตร. พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป (ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ทีมงานคิดว่าน่าจะส่งผลกับการสอบตำรวจทั้งหมดที่มีการกำหนดการว่าจะรับสมัครในช่วง 1-2 เดือนที่เผยการเผยแพร่ก่อนหน้านี้)


 

เตรียมสอบตำรวจท่องเที่ยว
สกพ. (อต.) ได้นำเสนอ ตร.พิจารณาแล้ว ตร.ได้มีบันทึก ลง 29 เม.ย. 2557 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.161/3195 ลง 3 เม.ย. 2557 อนุมัติให้ บช.ก. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ทท. โดยใช้วิธีการสอบแข่งขัน

1. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ และมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัด บก.ทท. จำนวน 40 อัตรา

2. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับ ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสังกัด บก.ทท. จำนวน 60 อัตรา โดยมีเงื่อนไขว่า อนุมัติดังกล่าวจะมีผลเมื่อ ก.ต.ช. มีมติอนุมมัติการบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามที่ ตร.ได้เสนอขอทบทวนไว้

3. ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือในการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน วิธีดำเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ ตร.อนุมัติไว้ ส่วนว่าจะรับสมัครสอบเมื่อไร ก็คงต้องติดตามประกาศฯ จากทาง บช.ก.

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563