[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.4-24 มี.ค. 57

แชร์ให้เพื่อน

สำหรับผู้จบ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท (จะต้องจบการศึกษาภายในวันที่ 24 มี.ค. 57 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2557

กำหนดการสอบภาค ก. ก.พ. 2557

  • 4-24 มี.ค. 57 – รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 (ชำระเงินได้ถึงวันที่ 25 มี.ค. 57)
  • 16 พ.ค. 57 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ภาค ก. ก.พ. 57
  • 29 มิ.ย. 57 – สอบข้อเขียนทุกศูนย์สอบ สำหรับศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมดสอบอีกรอบวันที่
  • 27 ก.ค. 57 – สอบข้อเขียน**เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด
  • 26 ก.ย. 57 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • 26 ก.ย. 57 – ประกาศรายชื่อผู้สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเพื่อสมัครสอบซ่อมส่วนของวิชาภาษาอังกฤษกับ ก.พ.

**สำหรับคอร์สติวโปรดติดตามเร็วๆ นี้

**ผู้ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

หลักสูตรการสอบและเกณฑ์การตัดสิน **ทุกท่านต้องสอบผ่านเกณฑ์ทั้งส่วนแรกและส่วนที่สองจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.

  • ส่วนแรก – ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย 150 คะแนน เกณณ์ตัดผ่าน 60% ยกเว้น ป.โท 65%
  • ส่วนที่สอง – วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ตัดผ่าน 50%

แนวข้อสอบและแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และอาจจะช่วยให้ท่านสอบผ่านภาค ก. ก.พ.

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563