[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

อัตราว่างและสาขาวิชาเอกแต่ละศูนย์สอบตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สอบท้องถิ่น 2556

แชร์ให้เพื่อน

ศิษย์แอ๊คที่จบสายครูมาก็มีไม่น้อย และสายครูแตกแขนงเป็นสาขาวิชาเอก จึงได้แยกไว้ต่างหากเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูทั้งหลายได้พิจารณาข้อมูล ครบถ้วนนะครับ 714 อัตรา..เยอะเนาะ :)

 

*เฉพาะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย*

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตราเงินเดือน / ค่าตอบแทน
เงินเดือน 11,920 บาท สำหรับหลักสูตร 4 ปี
เงินเดือน 12,530 บาท สำหรับหลักสูตร 5 ปี
 
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการสมัครสอบ
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ส่า หรับหลักสูตร 4 ปี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั วไป วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
  ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
  วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกเคมี
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี เคมี เคมีทั วไป การสอนเคมี เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกฟิสิกส์
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
  ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
  หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกสังคมศึกษา
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี สังคมศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนา ไทยคดีศึกษา การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกพลศึกษา
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
  วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา-สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)
  ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกศิลปะ
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
  จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์
  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกนาฏศิลป์
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทยศึกษา
  ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกดนตรี
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ดนตีศึกษา ดนตรี ดุริยะศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย ดุริยางค์สากล ดนตรีสากล คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • คอมพิวเตอร์
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกปฐมวัย
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกประถมศึกษา
  การ ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกภาษาจีน
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาจีน การสอนภาษาจีน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกภาษาไทย
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย ไทยศึกษา การสอนภาษาไทย วิธีสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ภาษาและวัฒนาธรรมไทย ภาษาไทยเพื อการสื อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้

สรุปสาขาวิชาเอกและตำแหน่งว่าง ที่เปิดรับสมัคร ตามศูนย์สอบ รายภาค/เขต 10 เขต

สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย
สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย

แล้วคุณครูต้องสอบอะไรบ้าง??

หลัก สูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกำศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจำรณำเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่ำงๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
1.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
3.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.8 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)

1.ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.6 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
2.3 จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
2.4 การพัฒนาผู้เรียน
2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.6 การวิจัยทางการศึกษา
2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.8 การวัดและประเมินผล
3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนะครับ เลือกตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรายภาค/เขตนะครับ

*****ลิงค์ที่ไม่ควรพลาด*****

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563