[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

เตรียมสอบตำรวจ 2565 อนุมัติแล้ว 400 อัตรา (ชาย-หญิง)

แชร์ให้เพื่อน

เตรียมสอบตำรวจ 2565 อนุมัติแล้ว 400 อัตรา (ชาย-หญิง)

ลิงค์: https://ehenx.com/17372/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบตำรวจ 2565 อนุมัติแล้ว 400 อัตรา (ชาย-หญิง)

อนุมัติอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วย ตร. มีบันทึกลง 8 ก.ค. 65 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 009.161/3278 ลง 23 มิ.ย. 65 อนุมัติอัตราเงินเดือนเืพ่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อตแ่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

1. อุนุมัติจัดสรรอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 40 อัตรา และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งต้ังเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญยาบัตร จำนวน 360 อัตรา โดยใช้วิธีการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับาชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1.1 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 40 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้

1.1.1 บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า่รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร.ต.ต. รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ใสังกัด สตส. จำนวน 20 อัตรา

1.1.2 บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร.ต.ต. รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี) ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 20 อัตรา

1.2 รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร.ต.ต. รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ หรือหากแต่เดิมได้รับอัตราเงินเดือนในปัจจุบันสูงกว่าที่กำหนดดังกล่าวจะได้ับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม แล้วแต่กรณี ดำรงตำแนห่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 360 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบ ดังนี้

1.2.1 ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) จำนวน 60 อัตรา

1.2.2 ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ดำรงตำแนห่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผน นโยบายและแผน ส่งกำลังบำรุงวิเคราะห์และประเมินผล วิเคราะห์งานบุคคล) จำนวน 30 อัตรา

1.2.3 ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศษสตร์ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเลขานุการ ด้านบริหารงานพัสดุ ด้านกำลังพล ฯลฯ ) จำนวน 240 อัตรา

1.2.4 ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งเพศชายและหญิง กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านเลขานุการ ด้านบริหารงานพัสดุ ฯลฯ) จำนวน 30 อัตรา

2. อนุมัติจัดสรรอัตตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. โดยได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) หรือ ป.1 ชั้น 15.5 (9,330 บาท) แล้วแต่กรณีตามลำดับ ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกำลังพล ด้านพลาธิการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการข่าวสาร ฯลฯ) ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 700 อัตรา และตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) ในสังกัด นต.รพ.ตร. จำนวน 25 อัตรา รวม 725 อัตรา โดยใช้วิธีการสอบแข่งขัน ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลบักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547

3. อนุมัติให้ผู้สมัครและสอบแข่งขัน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติกรณีสายตาผิดปกติ ซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยเมื่อสวมแว่วนสายตาแล้วสามารถมองเห็นได้ตามปกติ

4. กำหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามข้อ 1.1 และชั้นประทวน ตามข้อ 2 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

5. ให้ บช.ศ. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามข้อ 1 และข้อ 2 ทั้งการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัคร การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนการเลือกตำแห่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ โดยประสานงานกับ สกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ให้ สกพ. (อต.) รับผิดชอบเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและตำแหน่งว่างเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง่ ตามข้อ 1 และข้อ 2

7. ให้ สกพ. (พพ.) รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดวัดบรรจุแต่งตั้ัง และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ให้ สงป. รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณในการสรรหา และฝึกอบรม

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563