สมัครรับแจ้งเตือนข่าวใหม่ทางอีเมล์
Continue with Facebook
Continue with Google
Continue with Twitter
งานใหม่ล่าสุด:

ก.พ. All season

ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดยาว 4-7 ก.ย.63

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดยาว 4-7 ก.ย.63

ลิงค์: https://ehenx.com/10461/ หรือ
เรื่อง:


ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดยาว 4-7 ก.ย.63

หยุดชดเชยวันสงกรานต์วันที่ 4,7 กันยายน 2563 รวมหยุดยาว 4 วัน 4,5,6,7 ก.ย. 63

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ ว 375 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การเแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายโดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชาการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 วัน สำหรับวันหยุดชดเชยอีก 2 วัน จะพิจารณาตามความเหมาะสมในภายหลัง มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) แล้วลงมติว่า

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 วัน

2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเ็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยัยนมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แหล่งที่มา

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563