งานใหม่ล่าสุด!!

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 18

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 18

Instruction : Read the following passage and choose the best answer.

 

I had no house. In London I rented a service flat in Dolphin Square. It consumed my money in steady installments on a weekly basis. The bills arrived in a woman’s handwriting:rounded and flowing easily with the lower line of the writing creating a regular, almostscalloped pattern. The handwriting spoke of a woman at absolute peace, without anxiety. I envied her calmness and absence of ambition. And when I went down to the office to settle the bill. I tried to figure out which clerk it was — among all of those slaves of routine — who was so blessed. The author of the figures of the fierce, debilitating demand had stirred my curiosity.

 1. The phrase “spoke of’ (line 4) means……………
 2. revealed                                            2.   discussed
 3. created                                             4.   examined

 

 1. The phrase “to settle the bill” (lines 5-6) means to………………the money.
 2. get                                                    2.   pay
 3. argue about                                      4.   borrow
 4. It can be inferred from the last sentence that the author had to pay a…………rent.
 5. low                                                    2.   moderate
 6. high                                                  4.   reasonable
 7. Why was the woman blessed in the writer’s view?
 8. She was the one chosen to write the bill.
 9. She was able to stir the writer’s curiosity.
 10. She had beautiful handwriting.
 11. She probably had few worries.

 

 1. The writer of the passage …………….
 2. is not ambitious                                 2.   is always contented
 3. has no anxiety                                  4.   has a difficult life

 

Instruction : Read the following passage and choose the best answer.

 

1             It is estimated that over 99 percent of all species that ever existed have become extinct.What causes extinction? When a species is no longer adapted to a changed environment, it may perish. The exact causes of a species death vary from situation to situation. Rapid ecological change may render an environment hostile to a species. For 5 example, temperatures may change and a species may not be able to adapt. Food resources may be affected by environmental changes, which will then cause problems for a species requiring these resources. Other species may become better adapted to an environment, resulting in competition and, ultimately, in the death of a species.

The fossil record reveals that extinction has occurred throughout the history of

10     Earth. Recent analyses have also revealed that on some occasions many species became extinct at the same time a mass extinction. One of the best-known examples of mass extinction occurred 65 million years ago with the demise of dinosaurs and many other forms of life. Perhaps the largest mass extinction was the one that occurred 225 million years ago, when approximately 95 percent of all species died. Mass extinctions can be 15caused by a relatively rapid change in the environment and can be worsened by the closeinterrelationship of many species. If, for example, something were to happen to destroy much of the plankton in the oceans, then the oxygen content of Earth would drop, affecting even organisms not living in the oceans. Such a change would probably lead to a ‘mass extinction.

20           One interesting, and controversial, finding is that extinctions during the past 250 million years have tended to be more intense every 26 million years. This periodic extinction might be due to intersection of the Earth’s orbit with a cloud of comets, but this theory ispurely speculative. Some researchers have also speculated that extinction may often be random. That is, certain species may be eliminated and others may survive

25           for no particular reason. A species’ survival may have nothing to do with its ability or inability to adapt. If so, some of evolutionary history may reflect a sequence of essentially random events.

 

 1. The word “it” in line 3 refers to
 2. environment                                      2.   species
 3. extinction                                          4.   99 percent

 

 1. The word “ultimately” in line is closest in meaning to …………..
 2. exceptionally                                     2.   dramatically
 3. eventually                                          4.   unfortunately

 

 1. What does the author say in paragraph 1 regarding most species in Earth’s history?
 2. They have remained basically unchanged from their original forms.
 3. They have been able to adapt to ecological changes.
 4. They have caused rapid change in the environment.
 5. They are no longer in existence.

 

 1. Which of the following is NOT mentioned in paragraph 1 as resulting from rapid ecological change?
 2. Temperature changes                      2.   Availability of food resources
 3. Introduction of new species             4.   Competition among species

 

 1. The word “demise” in line 12 is closest in meaning to ………….
 2. change                                             2.   recovery
 3. help                                                  4.   death

 

 

Instruction : Select the most appropriate choice for each item Q1-Q5

Tom  : So, did you decide what movie you want to see tonight?

Bob   :  …………(1)……….. I haven’t even thought about it.

Tom  : You told me you would check and see what is playing

Bob   : Sony, I had so much going on today. I ……….(2)………..

Tom  : That’s okay. Do you have the newspaper? We can check there.

Bob   : Sure. I’ve got it right here. Hmm………………(3)………………. Well, there’s

The Departed at 7:00 pm. The Guardian is also playing at 7:00 pm, and Monster ·

House is playing at 7:30. What sounds good to you?

Tom  : I’ve heard that The Departed is really good. How about that?

Bob   :  ………….. (4)…………. Sounds good to me. It’s getting great reviews andAlex said it’s

excellent

Tom  :  Cool. Do you want to ……….. (5.)…………Before the movie? I think we havejust enough         time if we hurry.

Bob   : I think we should. I’m pretty hungry.

Tom  : Okay. Let’s go.

 

 1. 1. To tell you the truth                           2.   To say something to you
 2. To 20 to the cinema with you            4.   To have free time for you

 

 1. 1. have been calling you all day            2.   never found the time
 2. don’t have time for a movie               4.   didn’t get your email

 

 1. 1. Let’s see                                           2.   Let it go
 2. Let me think                                      4.   Let it out

 

 1. 1. Sure                                                  2.   No, thanks
 2. Yes, I can hear you                           4.   I won’t buy it

 

 1. 1. grab a bite                                        2.   have a good view
 2. play a trick                                        4.   keep a lookout

 

 1. Crimes can be …………. if the public work with the police.
 2. prevented                                         2.   protected
 3. protested                                          4.   preserved

 

 1. Iran appealed to international organizations for help in fighting ……….. oilslickthatwould cause damage to the environment.
 2. massive                                             2.   common
 3. profitable                                          4.   expensive

 

 1. All the players accept the referee’s ruling except for the goalkeeper who …………violer
 2. dissented                                          2.   gestured
 3. differed                                             4.   protested

 

 1. The university offers a ………… benefit program tdMecturers-no long vacations andMe money for attending professional meetings.
 2. scholastic                                         2.   limited
 3. crucial                                              4.   substantial

 

 1. Going to work by bus is an example of his ………. for their future.
 2. waste                                                2.   generosity
 3. frugality                                             4.   routine

 

 

 1. Miss Sonia was the woman with we spoke.

(1) who                                                   (2) whom

(3) whose                                               (4) who’s

 

 1. If he had the money, he ………..a new car.

(1) will buy                                              (2) would buying

(3)  would buy                                        (4) will to buy

 

 1. What was the first province …………..reported the problems?

(1) what                                                  (2) where

(3) when                                                 (4) that

 

 1. If the laboratory ………… earlier, they would have saved a lot of money.

(1) had been informed                           (2) informed

(3) has been informed                            (4) had been informing

 

 1. People who ……….. alcohol should not drive.

(1) resume                                             (2) assume

(3) consume                                           (4)  presume


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563