. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 19

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 19
แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 19

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

721. 4 9 18 34 66 141 …….

 

 1. 320                        2.   340                     3.   380                        4.   390

 

722. 1 2 3 4 10 19 36 ……..

 

 1. 32                             2.   62                    3.   69                          4.   72

 

723. 2 10 26 58 ….…..

 

 1. 122                           2.   143                  3.   152                        4.   165

 

724. 14 45 124 315 682 ..…..

 

 1. 12                             2.   15                    3.   18                          4.   22

 

725. 5 10 15 30 60 ..……..

 

 1. 122                           2.   115                  3.   118                        4.   120

 

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. กำหนดให้          2 * 4     =    13

4 *5      =    24

จงหาค่าของ          5 * 6     =    ?

 1. 25                       2.   30                    3.   35                    4.   40

 

 1. ถนนสายหนึ่งยาว 4 กิโลเมตร จะปักเสาไฟฟ้าห่างกันต้นละ 25 เมตร ถามว่าใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น 1.         160 ต้น 2.          161 ต้น                      3.   80 ต้น               4.   81 ต้น

 

 1. ถ้าต้องการล้อมรั้วบ้านซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร โดยปักเสารั้วห่างกัน

ต้นละ 2 เมตร ถามว่าใช้เสารั้วทั้งหมดกี่ต้น

 1. 60 ต้น                  2.   61 ต้น               3.   70 ต้น               4.   71 ต้น

 

 

 1. ใช้ธนบัตรใบละ 100 บาท ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาท ตามลำดับ จะได้เงินทอนเท่าใด
 2. 100 – X + Y บาท                                2.   100 + (x – Y) บาท
 3. 100 – (x + Y) บาท                              4.   100 – XY บาท

 

 1. เหล้า 1 ขวด มีแอลกอฮอล์ 60% ผสมน้ำเข้าไปอีก ของขวดเหล้าผสมใหม่มีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซนต์ 1. 50%     2.          70%                             3.   80%              4. 100%

 

คำสั่ง    ดูตารางแสดงคุณวุฒิของครูอำเภอแห่งหนึ่งแล้วตอบคำถามข้อ 11 – 15

กลุ่มโรงเรียน จำนวนครู ร้อยละของจำนวนครูที่มีวุฒิทางครู ร้อยละของจำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางครู
ต่ำกว่า ป.กศ. อนุปริญญา ปริญญา รวม
126 2.38 10.32 72.22 14.29 99.21 0.79
100 7.00 17.00 69.00 7.00 100.00
62 3.23 19.35 67.74 4.84 95.16 4.84
เทศบาล 163 5.52 8.59 63.80 10.43 88.34 11.66
ร.ร.ราษฎร์ 128 1.56 37.50 37.50 1.56 66.40 33.60
รวมเฉลี่ย 3.95 6.21 62.99 7.62 89.82 10.18

 

 1. อำเภอนี้มีครูวุฒิใดมากที่สุด
 2. ต่ำกว่า ป.กศ.              2.   ป.กศ.                3.   อนุปริญญา              4.   ปริญญา

 

 1. อำเภอนี้มีครูที่ไม่มีวุฒิทางครูประมาณเท่าไร
 2. 10                             2.   18.                   3.   69                          4.   48

 

 1. จำนวนครูไม่มีวุฒิต่อครูมีวุฒิของอำเภอนี้คิดเป็นอัตราส่วนประมาณเท่าไร
 2. 1 ต่อ 5                       2.   1 ต่อ 9              3.   1 ต่อ 12                  4.   1 ต่อ 18
 3. อำเภอนี้มีครูวุฒิต่ำกว่าปริญญาประมาณเท่าไร
 4. 82                             2.   93                    3.   535                        4.   424

 

 1. จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางครูของเทศบาลกับโรงเรียนราษฎร์ต่างกันเท่าไร
 2. 13                             2.   19                    3.   22                          4.   24

 

 

 

 

 

หลักการตอบ

ตอบ 1.     หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 2.     หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 3.     หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 4.     หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียง

Ø    ตัวอย่างข้อสอบสดมภ์

คำสั่ง จงเลือกสดมภ์ ก. และ ข. มาพิจารณาโจทย์จากสดมภ์ ค. แล้วตอบคำถามข้อที่ 1 – 5

 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค
736. 1 ไมล์ 1 กิโลเมตร ตอบเป็นเมตร
737. X Y X ไปคูณกับอะไรก็ตามจะได้ค่าเป็นจำนวนเต็มบวก
738. 4 X (6 x) + (7 + x) + 8 = 43
739. A B A = (3 x 3) – 6

B = 587, 499/195, 833

740. B A A และB มีค่ามากกว่าศูนย์

(A – B) = B

 

 

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

741. 28 33 39 50 67 95 …….

 

 1. 137                        2.   138                     3.   136                        4.   140

 

742. 2 3 14 27 98 243 686 ……..

 

 1. 2143                         2.   2187                3.   2249                      4.   2355

 

743. 3 8 5 15 23 8 34 45 ….…..

 

 1. 11                             2.   13                    3.   19                          4.   63

 

744. 7 56 8 10 90 9 13 130 10 16 ..…..

 

 1. 11                             2.   176                  3.   17                          4.   180

 

745. 4 5 7 16 28 51 ..……..

 

 1. 72                             2.   88                    3.   95                          4.   121

 

 1. ถ้า 6 * 3 = 24 และ 7 * 3 = 27 แล้ว 4 * 6 = ?
 2. 24                       2.   25                    3.   28                    4.   30

 

 1. เลข 2 จำนวน เลขจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ 16 โดยที่เลข 2 จำนวนนี้มี ห.ร.ม. เท่ากับ 4 และมี ค.ร.น. เท่ากับ 80 อยากทราบว่าเลขอีกจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับข้อใด
 2. 4                         2.   18                    3.   20                    4.   28
 3. นก ช้าง หมู และแมว มีอย่างละเท่าๆกัน ถ้านับขารวมกันได้เท่ากับ 140 ขา ถามว่ามีหมูที่ตัว
 4. 10 ตัว                  2.   11 ตัว               3.   13 ตัว               4.   14 ตัว

 

 1. เป็ดกับไก่รวมกันมี 40 ขา ปรากฏว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 6 ตัว ถามว่ามีไก่กี่ตัว
 2. 5 ตัว                    2.   13 ตัว               3.   7 ตัว                 4.   8 ตัว

 

 1. ถ้านับหัวไก่จะมากกว่าหมู 2 หัว แต่ถ้านับขาหมูจะมากกว่าไก่ 2 ขา ถามว่ามีหมูที่ตัว
 2. 4 ตัว                    2.   3 ตัว                 3.   2 ตัว             

ตารางปริมาณสินแร่ที่นำเข้าสำคัญ

หน่วย : เมตริกตัน

ปี ดีบุก ทัวสเตน ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก
2540 29,979 1,378 39,204 147,993 60,670
2541 23,021 1,137 46,244 276,909 93,800
2542 23,298 922 61,885 373,833 37,330
2543 21,150 1,269 55,300 341,145 97,026
2544 19,420 1,173 69,351 420,102 99,257
2545 20,374 1,084 58,078 412,620 177,373
2546 19,979 523 52,309 404,050 128,626
2547 14,939 440 39,245 496,006 240,075
ม.ค.-มี.ค. 5,144 145 9,466 131,098 42,750
เม.ย.-มิ.ย. 3,287 127 13,728 11,124 49,530
ก.ค.-ก.ย. 2,210 99 7,819 175,000 81,295
ต.ค.-ธ.ค. 4,298 69 8,232 178,776 66,500
 1. 75 ระหว่างปี 2541 – 2544 สินแร่ใดที่มีอัตรานำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด
 2. ทั้งสเตน               2.   ตะกั่ว                3.   สังกะสี.             4.   เหล็ก

 

 1. ในปีใดที่สังกะสีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากที่สุด
 2. ปี 2541                2.   ปี 2542             3.   ปี 2544             4.   ปี 2547

 

 1. สัดส่วนของการนำเข้าของตะกั่วในปี 2540 : 2542 : 2544 ใกล้เคียงกับข้อใด
 2. 4 : 6 : 7            2.   4 : 5 : 6            3.   4 : 6:9              4. 5: 6: 8
 3. ระหว่างปี 2540 – 2547 เหล็กมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณกี่เมตริกตัน
 4. 25,630 เมตริกตัน                                2.   26,940 เมตริกตัน
 5. 27,450 เมตริกตัน                                4.   43,500 เมตริกตัน

 

 1. จากตารางข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 2. ระหว่างปี 2540 – 2547 เหล็กมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 43,500 เมตริกตัน
 3. ดีบุกในช่วง ม.ค. – มี.ค. คิดเป็นร้อยละ 26 ของดีบุกทั้งสิ้นของปี 2547
 4. เหล็กในช่วง ม.ค. – มี.ค. คิดเป็นร้อยละ 53 ของเหล็กในช่วง ก.ค. – ก.ย.
 5. ระหว่างปี 2540 – 2545 ดีบุกมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 32

หลักเกณฑ์ในการตอบ

ตอบ 1.     หากค่าในสดมภ์ ก มากกว่าค่าในสดมภ์ ข

ตอบ 2.     หากค่าในสดมภ์ ก น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข

ตอบ 3.     หากค่าในสดมภ์ ก เท่ากับค่าในสดมภ์ ข

ตอบ 4.     หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก และสดมภ์ ข มีค่ามากกว่ากัน

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค
756. x y
757. ค่าเฉลี่ยของ x, y, z 1 x + y = 1

y + z = 2

x + z = 3

758. x + y x – y
759. x y 6x – 8y = 10

y = 2x

760. 4y + 8

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 19

เรื่องล่าสุด