[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2561 รวม 160 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2561 รวม 160 อัตรา

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทัพภาคที่ 3

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 160 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • กรม ทพ. 31 จำนวน 35 อัตรา
 • กรม ทพ. 32 จำนวน 42 อัตรา
 • กรม ทพ. 33 จำนวน 16 อัตรา
 • กรม ทพ. 35 จำนวน 25 อัตรา
 • กรม ทพ. 36 จำนวน 41 อัตรา
 • มว.ทพ. หญิง 31 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปราบปรามการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และในแจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
 5. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 6. ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดพุทธศักราช 2541 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีพุทธศักราช 2558
 7. ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด ไม่มีพันธะทางครอบครัว อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี
 8. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 9. สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัดกรมทหารพรานที่ 33 จะต้องมีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิของอาสาสมัครทหารพรานที่จะได้รับ

 1. เงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้รับตามระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2558 เงินเดือนขั้นที่ 1 (4,870) บาท ถึงขั้นที่ 33 (16,790 บาท) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขั้นที่ 1 (5,130 บาท) ถึงขั้นที่ 25.5 (215 บาท)
 2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 2,500 บาท
 3. เบี้ยเลี้ยง /ค่าเลี้ยงดูสนาม 200 บาทต่อวัน

หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารฉบับจริง

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบและบิดามารดา จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาใบสำคัญทางทหาร แบบสด 8 สด 9 สด 43 จำนวน 2 ฉบับ
 6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ แบบ ทบ 466 -620 จากแพทย์ทหารประจำการ รับรองผลไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจเลือด
 7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ลูก

การรับสมัคร หน่วยรับสมัคร

 • กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร 054 884 589
 • กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร 054 783 832
 • กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0524 5046 ต่อ 7 4 135
 • กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053 681 300 ,0 5368 1779 ต่อ 101 ทบ.95538 ตอน 101
 • หมวดทหารพรานหญิง 31 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร 05 741 521-2

ตำแหน่ง: รวม160อัตรา,อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,000-25,505
อัตราว่าง: 160
ปฏิบัติงานที่: พะเยา,กำแพงเพชร,น่าน,พิษณุโลก,แม่ฮ่องสอน ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กองทัพภาคที่ 3 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 – 4 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพภาคที่ 3

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563