[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 2555

แชร์ให้เพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 2555 สำนักงาน ก.พ.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

สำหรับผู้ที่สอบวันที่ 26 ส.ค. 55 ก.พ. จะแจ้งสถานที่สอบในวันที่ 10 ส.ค. 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่

  ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 255
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา)  
 
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบราชบุรี)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบเชียงใหม่)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบพิษณุโลก)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบนครสวรรค์)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบอุดรธานี)  
 
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบอุบลราชธานี)  
 
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบนครราชสีมา)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
    ประ กาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 (ศูนย์สอบสงขลา)
 • 01  กรุงเทพฯ และปริมณฑลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี  คลิกที่นี่
   • รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (55013000001-55013030000)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
   • รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (55013030001-55013060000)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
   • รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (55013060001-55013090000)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
   • รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (55013090001-55013129638)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท
 • 02  ฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
 • 03  พระนครศรีอยุธยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท
 • 04  ราชบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท
 • 05  เชียงใหม่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท
 • 06  พิษณุโลก รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท
 • 07  นครสวรรค์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
 • 08  อุดรธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
 • 09  อุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
 • 10  นครราชสีมา รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
 • 11  สุราษฎร์ธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
 • 12  สงขลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ กพ 55รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ 2555
  • หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  • หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี 
  • หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท 
Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563