[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

สรุปตำแหน่ง/อัตราว่างที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 +เช็คคุณสมบัติ *อย่างเป็นทางการ*

แชร์ให้เพื่อน

ลองดูตำแหน่งและอัตราว่างของแต่ละภาค/เขต เปิดรับตำแหน่งไหนมากหรือน้อยอัตราการแข่งขันสูงหรือต่ำกันนะครับ และตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าพร้อมสำหรับตำแหน่งที่หมายตาไว้หรือเปล่า ใครสอบได้ลำดับดีๆ เรียกว่ารอบแรกก็ได้บรรจุในเขตที่ตัวเองลงสมัครสอบไว้นะครับ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบทั้งหมด

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร 1
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  คุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้*ทุกสาขา*ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์

 

 • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
 • คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ช่างเขียนแบบ 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม
 • ช่างเครื่องกล 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ
 • ช่างไฟฟ้า 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์
 • ช่างโยธา 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • ช่างสำรวจ 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 • เจ้าหน้าที่การประปา 1
  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
  ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
 • เจ้าพนักงานทะเบียน 2
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ทางาบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทงาบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์การเงิน การธนาคาร
 • ทันตสาธารณสุข 2
  ได้ รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เจ้าพนักงานธุรการ 2
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนทีไ่ด้รับการับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้เวลาการฝึก อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางบราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรม เครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรม เครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื องกล หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื องกล
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาลซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางการแพทย์แผนไทย
 • นายช่างเขียนแบบ 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • นายช่างเครื่องยน 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างเครื องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างเครื องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน
 • นายช่างไฟฟ้า 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ
  อิเล็กโทรนิกส์ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์
 • นายช่างโยธา 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
 • นายช่างสำรวจ 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
 • สัตวแพทย์ 2
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
 • เจ้าพนักงานการประปา 2
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • นักผังเมือง 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ งแวดล้อม
  ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
 • นักพัฒนาชุมชน 3
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา หรือ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 • นักวิชาการเกษตร 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสื อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 • นักวิชาการศึกษา 3
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื นที ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
 • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ งแวดล้อม การพยาบาล ชีววิทยา จุลวีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์
  การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ งแวดล้อม
 • นักวิชาการสุขาภิบาล 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ งแวดล้อม
 • นักสังคมสงเคราะห์ 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
 • นิติกร 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย
 • บรรณารักษ์ 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบรรณารักษ์ สารสนเทศศาสตร์
 • บุคลากร 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์
 • พยาบาลวิชาชีพ 3
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • วิศวกรโยธา 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ารวจ
 • สถาปนิก 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(ก.ส.)
 • นักวิชาการพัสดุ 3
  ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านพาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
  การจัดการการคลัง
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย

*เฉพาะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย*

 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ส่า หรับหลักสูตร 4 ปี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั วไป วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
  ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
  วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกเคมี
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี เคมี เคมีทั วไป การสอนเคมี เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกฟิสิกส์
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
  ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
  หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกสังคมศึกษา
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี สังคมศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนา ไทยคดีศึกษา การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกพลศึกษา
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
  วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา-สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)
  ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกศิลปะ
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
  จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์
  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกนาฏศิลป์
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทยศึกษา
  ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกดนตรี
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ดนตีศึกษา ดนตรี ดุริยะศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย ดุริยางค์สากล ดนตรีสากล คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • คอมพิวเตอร์
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกปฐมวัย
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกประถมศึกษา
  การ ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกภาษาจีน
  ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาจีน การสอนภาษาจีน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
 • วิชาเอกภาษาไทย
  ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
  ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย ไทยศึกษา การสอนภาษาไทย วิธีสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ภาษาและวัฒนาธรรมไทย ภาษาไทยเพื อการสื อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
สอบท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตราว่าง
สอบท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตราว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนะครับ เลือกตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรายภาค/เขตนะครับ

*****ลิงค์ที่ไม่ควรพลาด*****

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563