[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น สรุป มติให้ “ม.ราชภัฎสวนดุสิต ออกข้อสอบ” สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์

แชร์ให้เพื่อน

สรุปมติที่ ประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้ "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต" เป็นผู้ออกข้อสอบ และจัดสอบแบบแบ่งเขต 10 ศูนย์สอบเหมือนเดิม และ..ลืมไปว่าครั้งล่าสุดที่อัพเดตเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งให้ปี 2555 ซึ่งตอนนั้นกับตอนนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร เนื่องจากตอนนี้เราก็ทราบตำแหน่งและอัตราว่าง(อย่างน้อยก็ชัดเจนกว่าปีก่อน) ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ควรจะตรวจดูคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเบื้องต้นไว้ก่อน เมื่อ กสถ. ออกประกาศรับสมัครสอบเมื่อไรจะได้ง่ายในการเลือกตำแหน่งสอบ
 

อ้าง อิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน

อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 

 

 

No.

 

 

ตำแหน่ง

 

 

อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 

ระดับ 1

 

 

1.

 

 

เจ้าหน้าที่การเกษตร 

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

 

 

2.

 

 

เจ้าหน้าที่การคลัง 

 

 

3

 

 

คลิกที่นี่

 

 

3.

 

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 

 

150

 

 

คลิกที่นี่

 

 

4.

 

 

เจ้าหน้าที่ประปา 

 

 

61

 

 

คลิกที่นี่

 

 

5.

 

 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

 

173

 

 

คลิกที่นี่

 

 

6.

 

 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

 

8

 

 

คลิกที่นี่

 

 

7.

 

 

เจ้าหน้าที่เทศกิจ

 

 

13

 

 

คลิกที่นี่

 

 

8.

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

231

 

 

คลิกที่นี่

 

 

9.

 

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

181

 

 

คลิกที่นี่

 

 

10.

 

 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

 

23

 

 

คลิกที่นี่

 

 

11.

 

 

เจ้าหน้าที่ป้องกัน-

 

และบรรเทาสาธารณภัย

 

 

158

 

 

คลิกที่นี่

 

 

12.

 

 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 

 

10

 

 

คลิกที่นี่

 

 

13.

 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

230

 

 

คลิกที่นี่

 

 

14.

 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

15.

 

 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

 

 

5

 

 

คลิกที่นี่

 

 

16.

 

 

เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

 

 

3

 

 

คลิกที่นี่

 

 

17.

 

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

 

 

18.

 

 

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

 

 

11

 

 

คลิกที่นี่

 

 

19.

 

 

ช่างเขียนแบบ

 

 

46

 

 

คลิกที่นี่

 

 

20.

 

 

ช่างเครื่องกล

 

 

9

 

 

คลิกที่นี่

 

 

21.

 

 

ช่างประปา

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

22.

 

 

ช่างผังเมือง

 

 

6

 

 

คลิกที่นี่

 

 

23.

 

 

ช่างไฟฟ้า

 

 

104

 

 

คลิกที่นี่

 

 

24.

 

 

ช่างโยธา

 

 

297

 

 

คลิกที่นี่

 

 

25.

 

 

ช่างศิลป์

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

 

 

26.

 

 

ช่างสำรวจ

 

 

31

 

 

คลิกที่นี่

 

 

27.

 

 

ผดุงครรภ์

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

       
 

 

ระดับ 2

 

 

1.

 

 

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

 

9

 

 

คลิกที่นี่

 

 

2.

 

 

เจ้าพนักงานการคลัง

 

 

12

 

 

คลิกที่นี่

 

 

3.

 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

544

 

 

คลิกที่นี่

 

 

4.

 

 

เจ้าพนักงานประปา

 

 

36

 

 

คลิกที่นี่

 

 

5.

 

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

406

 

 

คลิกที่นี่

 

 

6.

 

 

เจ้าพนักงานทะเบียน

 

 

17

 

 

คลิกที่นี่

 

 

7.

 

 

ทันตสาธารณสุข

 

 

20

 

 

คลิกที่นี่

 

 

8.

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

484

 

 

คลิกที่นี่

 

 

9.

 

 

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

 

8

 

 

คลิกที่นี่

 

 

10.

 

 

เจ้าพนักงานป้องกัน-

 

และบรรเทาสาธารณภัย

 

 

254

 

 

คลิกที่นี่

 

 

11.

 

 

เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน

 

 

30

 

 

คลิกที่นี่

 

 

12.

 

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

645

 

 

คลิกที่นี่

 

 

13.

 

 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

14.

 

 

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 

 

5

 

 

คลิกที่นี่

 

 

15.

 

 

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

16.

 

 

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

9

 

 

คลิกที่นี่

 

 

17.

 

 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

46

 

 

คลิกที่นี่

 

 

18.

 

 

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

 

 

8

 

 

คลิกที่นี่

 

 

19.

 

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

20.

 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

 

274

 

 

คลิกที่นี่

 

 

21.

 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

22.

 

 

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

 

 

30

 

 

คลิกที่นี่

 

 

23.

 

 

เจ้าพนักงานห้องสมุด

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

24.

 

 

นายช่างเขียนแบบ

 

 

74

 

 

คลิกที่นี่

 

 

25.

 

 

นายช่างเครื่องกล

 

 

8

 

 

คลิกที่นี่

 

 

26.

 

 

นายช่างเครื่องยนต์

 

 

12

 

 

คลิกที่นี่

 

 

27.

 

 

นายช่างประปา

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

28.

 

 

นายช่างผังเมือง

 

 

11

 

 

คลิกที่นี่

 

 

29.

 

 

นายช่างไฟฟ้า

 

 

61

 

 

คลิกที่นี่

 

 

30.

 

 

นายช่างโยธา

 

 

568

 

 

คลิกที่นี่

 

 

31.

 

 

นายช่างสำรวจ

 

 

54

 

 

คลิกที่นี่

 

 

32.

 

 

พยาบาลเทคนิค

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

33.

 

 

สัตวแพทย์

 

 

22

 

 

คลิกที่นี่

       
 

 

ระดับ 3

 

 

1.

 

 

ครูผู้ช่วย

 

 

27

 

 

คลิกที่นี่

 

 

2.

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

 

239

 

 

คลิกที่นี่

 

 

3.

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

 

 

22

 

 

คลิกที่นี่

 

 

4.

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

16

 

 

คลิกที่นี่

 

 

5.

 

 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

 

25

 

 

คลิกที่นี่

 

 

6.

 

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

216

 

 

คลิกที่นี่

 

 

7.

 

 

นักผังเมือง

 

 

10

 

 

คลิกที่นี่

 

 

8.

 

 

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

10

 

 

คลิกที่นี่

 

 

9.

 

 

นักพัฒนาชุมชน

 

 

110

 

 

คลิกที่นี่

 

 

10.

 

 

นักวิชาการเกษตร

 

 

182

 

 

คลิกที่นี่

 

 

11.

 

 

นักวิจัยจราจร

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

 

 

12.

 

 

นักวิชาการการคลัง

 

 

21

 

 

คลิกที่นี่

 

 

13.

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

91

 

 

คลิกที่นี่

 

 

14.

 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

24

 

 

คลิกที่นี่

 

 

15.

 

 

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

 

31

 

 

คลิกที่นี่

 

 

16.

 

 

นักวิชาการวัฒนธรรม

 

 

3

 

 

คลิกที่นี่

 

 

17.

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

401

 

 

คลิกที่นี่

 

 

18.

 

 

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

 

85

 

 

คลิกที่นี่

 

 

19.

 

 

นักวิชาการสวนสาธารณะ

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

20.

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

13

 

 

คลิกที่นี่

 

 

21.

 

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

9

 

 

คลิกที่นี่

 

 

22.

 

 

นักวิชาการสุขาภิบาล

 

 

84

 

 

คลิกที่นี่

 

 

23.

 

 

นักวิทยาศาสตร์

 

 

4

 

 

คลิกที่นี่

 

 

24.

 

 

นักสังคมสงเคราะห์

 

 

32

 

 

คลิกที่นี่

 

 

25.

 

 

นิติกร

 

 

407

 

 

คลิกที่นี่

 

 

26.

 

 

บรรณารักษ์

 

 

6

 

 

คลิกที่นี่

 

 

27.

 

 

บุคลากร

 

 

147

 

 

คลิกที่นี่

 

 

28.

 

 

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

39

 

 

คลิกที่นี่

 

 

29.

 

 

เภสัชกร

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

30.

 

 

วิศวกรเครื่องกล

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

 

 

31.

 

 

วิศวกรไฟฟ้า

 

 

2

 

 

คลิกที่นี่

 

 

32.

 

 

วิศวกรโยธา

 

 

153

 

 

คลิกที่นี่

 

 

33.

 

 

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

 

 

3

 

 

คลิกที่นี่

 

 

34.

 

 

วิศวกรสุขาภิบาล

 

 

8

 

 

คลิกที่นี่

 

 

35.

 

 

ศึกษานิเทศก์

 

 

8

 

 

คลิกที่นี่

 

 

36.

 

 

สถาปนิก

 

 

29

 

 

คลิกที่นี่

 

 

37.

 

 

สันทนาการ

 

 

39

 

 

คลิกที่นี่

       
 

 

ระดับ 4

 

 

1.

 

 

นายแพทย์

 

 

1

 

 

คลิกที่นี่

       

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 คลิกที่นี่

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563