[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 22 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 22 อัตรา,

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ลิงค์: https://ehenx.com/18011/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากร ภาค 3 )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากร พื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน วิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด


พนักงานธุรการ

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

วิชาที่สอบ

สำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการสรร‘พาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยอนุโลม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและหลักฐานที่ผู้สมัครแสดงของทั้งระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) องค์ประกอบคะแนนมี ๒ ส่วน ดังนี้
๑) ส่วนที่ ๑ จำนวน ๔๐ คะแนน พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและความจำเป็น ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง
๒) ส่วนที่ ๒ จำนวน ๖๐ คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ของผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์ จากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร- กรณีสมัครด้วยตนเอง
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น สำนักงานสรรพากรภาค 3 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
– กรณีสมัครผ่านไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการ พิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ก่อนวันรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
– การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่จัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานสรรพากรภาค 3
ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานสรรพากร ภาค 3 สำนักงานสรรพากร ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากร ภาค 3 )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร- กรณีสมัครด้วยตนเอง
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น สำนักงานสรรพากรภาค 3 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
– กรณีสมัครผ่านไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการ พิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ก่อนวันรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
– การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่จัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานสรรพากรภาค 3
ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานสรรพากร ภาค 3 สำนักงานสรรพากร ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563