[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ก.ย. -20 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ก.ย. -20 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/17613/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.ย. – 20 ต.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งฃันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิระดับ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๓.๓ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ จ    จ    ๘3
เพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ในราชการ ระบบจำแนก ตำแหน่ง รูปแบบการจ้างงาน การวางแผนอัตรากำลัง การแต่งตั้ง เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพราชการ ระบบและกระบวนการสรรหา เป็นด้น
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะ รูปแบบและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ หรือคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๓. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งดำเนินการจัดและสนับสนุน การจัดการฟิกอบรมและการพัฒนาข้าราชการ
๔. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อประกอบ การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. – 20 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครก.พ.

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. – 20 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครก.พ.

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563