[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17474/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,อาจารย์,ช่างยานพาหนะ,ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,เจ้าหน้าที่โภชนาการ,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง,เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,พิษณุโลก,สงขลา,สระบุรี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะ ที่สำคัญและเร่งด่วน

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน ๑๕ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารสัญญาบัตร

อาจารย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายทหารประทวน

ช่างยานพาหนะ,ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่โภชนาการ,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง,เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารสัญญาบัตร

อาจารย์

ปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาชาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐
–    มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ ๖
หรือ TOEFL (IBT) ตั้งแต่ ๗๐ คะแนนชึ้นไป
หรือ TOEIC ตั้งแต่ ๗๐๐ คะแนนชึ้นไป


นายทหารประทวน

ช่างยานพาหนะ,ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาชาวิชาหรือสาชางานเครื่องกล, โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ

–    เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (กลุ่มงานเทคนิค) ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
–    มีใบอนุญาตชันชื่รถยนต์


เจ้าหน้าที่โภชนาการ,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดสาชาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย    – เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (กลุ่มงานบริการ) ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี – มีความสามารถใช่โปรแกรมชั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง,เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดสาชาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย    – เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (กลุ่มงานบริการ) ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี – มีความสามารถใช่โปรแกรมชั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล

ประกาศนียบัตรวิชาฃีพ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย    –    เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการ ในกองประจำการ และปฏิบัติงานด้านบริการ –    มีเวลารับราชการในกองประจำการไม่น้อยกว่า ๒ ปี


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประกาศนียบัตรวิชาฃีพ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย    –    เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ สังกัดกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับราชการ ในกองประจำการ และปฏิบัติงานด้านยุทธการ –    มีเวลารับราชการในกองประจำการไม่น้อยกว่า ๒ ปี


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,อาจารย์,ช่างยานพาหนะ,ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,เจ้าหน้าที่โภชนาการ,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง,เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,พิษณุโลก,สงขลา,สระบุรี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563