[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 ส.ค. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยว1ชาญเฉพาะ

ด้วยมหาวิทยาลัยราขภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ธ) อัตรา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ใน สถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,290-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบล้วน ซัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ36000 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ในรูปแบบ PDF จำนวน ๑ ไฟล์ มาที่อีเมล์ hrcpru@gmail.com

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ file 1 | file 2 | ใบรับสมัคร

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563