[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 ก.ค. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 ก.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น เฟือปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชจังหวัดปฏิบัติราชการแทน คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๕๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชุมชน ปฏิบัติราขการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผนวก ข ข้อ ๑.๒๐ การบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา และ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของส่วนราชการที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดขอบทั้งในส่วนที่เป็นอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และอำนาจหน้าที่ปลัดกระทรวง อธิบดี มอบให้รองผู้ว่า ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการได้เต็มอำนาจ ที่ได้รับมอบในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อ่างทอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อ่างทอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563