[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปคุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาคคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่กอง ผลิตภัณฑ์ปคุสัตว์ https://product.dld.go.th หัวข้อ ข่าวประขาสัมพันธ์ “รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ลูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการ สมัครไปยัง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/ ๑ ถนนพญาไท แ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวิกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.10400

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563