[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

แชร์ให้เพื่อน

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเข้นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะ กิจ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตานหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพันาสังคมและ ความมั่นคงชองมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำคู อาศัยอำนาจดามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เชื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนดรIนการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิลุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารรัดการพนักงาน ราชภารเฉพาะกิจ เชื่อช่วยเหลือผู้!ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดีดเช็้ยิไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) และหนังสือคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคระห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคระห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 22 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563