งานใหม่ล่าสุด!!

ก.พ. เลื่อนประกาศวันสอบ 29 ต.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ. เลื่อนประกาศวันสอบ 29 ต.ค. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15477/ หรือ
เรื่อง:


ก.พ. เลื่อนประกาศวันสอบ 29 ต.ค. 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำบี ๒๕๖๔ เพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๓)

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเดิม ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากเดิมกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ออกไป ก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พันไป โดยจะแจ้ง กำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมี การแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ด้งนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และ ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหนัาที่ปฏิบัติงานสอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ตองดำเนินการภายใต้ ข้อกำหนดของทางราขการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563