[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 41 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 41 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เลขานุการฝ่ายอำนวยการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-14800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-14800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-14800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการฝ่ายวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11000-11800 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11000-11300 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11200- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000-12300 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000-10300 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8500-9300 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่ทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8500-9300 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: อาจารย์,เลขานุการฝ่ายอำนวยการ,เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ,เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล,เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา,เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิชาการ,เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล,เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์,เลขานุการคณะศิลปศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์,เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,500-17,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsuskn.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ tnsuskn2499@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง

มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร74000 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034412309

ต่อ 510

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563