[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒๐๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับ ดูแล ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ณ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 310/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563