[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่ง กรมปศุสัตว์ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาและ กำกับดูแลศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร-    สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ต้องเป็นไปตามมาตรการการกักตัว สำหรับผู้ที่เดิน ทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศและคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ http//www.surin.go.th/index.php หรือสอบถาม ข้อมูล โทร. ๐๔๔-๕๑๓๓๐๕
–    ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS โดยทำการจ่าหน้าซองถึง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตู้ ปณ. ๔๓ ตำบลเมือง อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์32000 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บ มุมชอง (สมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสำคัญ
– เอกสารการสมัคร (โปรดเรียงเอกสารตามหัวข้อที่ระบุมาข้างล่างนี้พร้อมรับรอง สำเนาทุกฉบับ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563