[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกอ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและนํ้าตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นลูกอ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ในตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน การผลิต ระดับ ๓ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ ๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนั้าตาลทรายฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๓ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นํ้าตาลทราย ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยอนุโลมมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนัก ก.พ. ที่ นวิ ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15010- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,010
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สแกนแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายืนในการสมัครสอบ โดย นำส่งอีเมล เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ไปยังอีเมล Personal@sugarzone.in.th กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

และรอรับอีเมลยืนยัน
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร สอบคัดเลือกอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด และในวันสอบให้นำแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตัวจริง ยื่นให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ จะถือว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563