[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

17 อบต.ใน จ.อุบลฯ จะเปิดรับสมัครสอบเองเร็วๆ นี้

แชร์ให้เพื่อน

ระหว่างรอสอบท้องถิ่น 2556 ครั้งใหญ่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ บางท่านอาจจะสนใจไปสอบฝึกฝีมือในสนามเล็กเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น ถ้าสอบผ่านก็ได้บรรจุ สอบไม่ผ่านก็เป็นการฝึกฝนกับสนามจริงอย่างไรก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์เป็นหน่วยงานดำเนินการสอบแข่งขันและเป็นเจ้าของบัญชีเองโดย รายงานขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ (กรณีจัดสอบเอง) จำนวน 17 แห่ง จำนวนกว่า ในเบื้องต้น 22 อบต.ซึ่ง อบต.จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน
บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการ

คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา
 2.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
 2.6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา
 2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 3.8 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา
 5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
 5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา
 6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
 7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา
 7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 8.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
8.7 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 8.8 ช่างเขียนแบบ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
 10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 10.7 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา
 15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 15.3 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 15.9 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
 17.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 17.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 17.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 1.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 1.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 1.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 1.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 1.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
 2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
2.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 2.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 2.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 2.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 3.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 3.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา
 4.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
4.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา
 4.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 4.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 4.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 4.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 4.8 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 4.9 นิติกร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 4.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 4.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 5.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
 5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
 5.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
 5.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน ๑ อัตรา
 5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน ๑ อัตรา

สอบท้องถิ่น, อบต.,อุบลราชธานี,เปิดสอบ,รับสมัครสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น 2556
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

สอบท้องถิ่น, อบต.,อุบลราชธานี,เปิดสอบ,รับสมัครสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น 2556

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563