[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศรับสมัศรบุฅฅลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสรีมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดนครราชสิมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การตำเนินการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงอาศัยอำนาจตามชัอ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ สำนักงาบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง มอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงาบราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จีงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการ พัฒนางานตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์ หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป)

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 14 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา30000 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044243350

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563