[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเสือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โดยกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ ๑๒ -๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑. ๑๒, ๑๓. ๑๔. ๒๑. ๒๒. ๒๓.๒๔, ๓๑…๓๒.๓๔. ๔๑. ๔๒. ๔๓ และ ๔๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ระลอกใหม่และเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ในวันที่ ๑๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยี่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาทิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**เปลี่ยนเป็น ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณ็ย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในลังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ คระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะอึดวันประทับตรารับชองไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐®๙ (COVID – 19)

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา
4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา

9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา

11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
15.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44. จำนวน 5 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู ตชด.

อัตราว่าง : 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: ครูตชด.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบในประกาศรับสมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563