[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ค. -21 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ค. -21 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย จังหวัดนนทบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๘๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และคำสั่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๓๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่กำกับดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ นบ ๐๐๑๗.๕/๒๓๖๘ และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563