งานใหม่ล่าสุด!!

กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564 รวม 263 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564 รวม 263 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพๅะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

ด้วยกรมท่าอากาศยาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังลือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 140 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

 • ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานสกลนคร    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครพนม    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานน่านนคร    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ทำอากาศยานนราธิวาส    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานแม่สอด    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานเลย    จำนวน    ๑    อัตรา
 • ท่าอากาศยานลำปาง     จำนวน    ๑    อัตรา

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 71 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๗ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน ๔ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานสกลนคร    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานนครพนม    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานน่านนคร    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานนราธิวาส    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานแม่สอด    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเลย    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานลำปาง    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานระนอง    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานหัวหิน    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานชุมพร    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานนครราชสีมา    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานแพร่    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานปาย    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเบตง    จำนวน ๒ อัตรา


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน ๑ อัตรา


วิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน    ๑    อัตรา


วิศวกรเครื่องกล

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน    ๑    อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน    ๑    อัตรา


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ท่าอากาศยานกระบี่    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานตรัง    จำนวน ๓ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์    จำนวน ๒ อัตรา

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 263
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 7 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563