งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปัตตานี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564 รวม 19 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปัตตานี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -7 ก.ค. 2564 รวม 19 อัตรา,

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปัตตานี]  :สมัครทางไปรษณีย์  

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pattani.moLgo.th หัวข้อ “ขำวสาร” > “ประกาศ” หรือโดยสแกน ผ่าน QR-Code ท้ายประกาศฉบับนี้ และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน การสมัครไปยัง สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร ๓ ชั้น ๓ ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร และเขียนที่มุมซองให้ ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ”
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตราก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และหลังวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จะไม่รับการพิจารณา

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปัตตานี]

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563