[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

อ่านเองนักเลงพอ New!! ภาค ก่อเกิด ศิษย์อาจารย์

แชร์ให้เพื่อน

คู่มืออ่านเองนักเลงพอ

ภาค ก่อเกิด
ศิษย์อาจารย์

ท่านจะได้เรียนรู้สกิล( skill)

กลเม็ด ชั้นเชิง ข้ามระดับชั้นพร้อมมุมมองตอนทำข้อสอบที่อาจารย์ถ่ายทอด…บันทึกใน flashdrive. USB. เข้าใจไวกว่า ง่ายขึ้น
บทบรรยายหลัก อ. วันนรัตน์

อ่านเองนักเลงพอก่อเกิดศิษย์อาจารย์

Gist 1

➖พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
➖ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government Fiscal Management Information System)

Gist 2

➖พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561
➖ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2562
➖หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 2562

Gist 3

➖พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
➖ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

Gist 4

➖ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 2561
📌พิเศษ! โบนัสเนื้อหาอ่านเองระเบียบย่อย
➖ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553
➖ระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ2520

Gist 5

➖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560

Gist 6

➖พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 แก้ไขถึงปัจจุบัน
➖กฎกระทรวง ที่น่าสนใจ ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธีปฏืบัติราชการทางปกครอง 2539
➖พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
➖ประมวลกฎหมายอาญาหมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
*คำแนะนำ เหมาะใช้สอบ ภาค ก. ก.พ.

Gist 7

➖พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
➖พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 แก่ไขถึงปัจจุบัน
➖พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาติของทางราชการ 2558
➖พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม2562
*คำแนะนำ เหมาะใช้สอบภาค ก. ก.พ.

Gist 8

➖พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542
➖ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

Gist 9

➖พระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
➖กระบวนการดำเนินการทางวินัย ควรทราบ ( เฉพาะใช้สอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ มิใช่สอบเลื่อนระดับ/เปลี่ยนสายงาน)

Gist 10

➖ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 แก้ไขถึงปัจจุบัน
➖ความรู้งานธุรการ การประชุม การเขียนหนังสือราชการ

Gist 11

➖พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
➖พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
➖ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
➖ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
➖พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540

Gist 12

🔻มีจำหน่ายเฉพาะแบบ2**
เพราะ เป็นคำนวณ อธิบายผ่านติว เข้าใจได้ง่าย ไม่ผิดเพี้ยน ทุ่นเวลามากกว่าอ่าน
🔻บรรยายโดย อ.,วันนรัตน์
➖คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นข้อสอบโจทย์ปัญหา ที่ หลากหลาย เช่น อัตราส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ กำไรขาดทุน โอเปอร์เรชั่น สมการอย่างง่าย หรม. ครน. ความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ การหาค่าเฉลี่ย อัตราเร็ว เป็นต้น
รวมโจทย์ คณิตศาสตร์ทั่วไปหลากหลาย พร้อมติว ทำให้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปย้อนรอยพื้นฐานมากกเกินความจำเป็น กับ อ. วันนรัตน์
โบนัส!! เพิ่มเนื้อหา อ่านเอง ให้กับท่าน
➖เงื่อนไขภาษา เป็นข้อสอบที่มีลักษณะใข้ข้อมูลและเหตุผล ( ในบางโจทย์ ต้องใช้พื้นฐานคณิตทั่วไป จึงนำมารวบรวม ในเล่มนี้)
รวมโจทย์อย่างง่าย และ แบบซับซ้อน เพื่อ สร้างความคิดเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ได้
➖การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
เป็นทักษะการสรุปข้อมูล ที่มีอยู่ ( โจทย์กำหนด ) เพื่อ ประเมินผล ความเพียงพอในการหาคำตอบ
*เหมาะกับใช้สอบ ภาค ก. ที่มีคำนวณ ออกข้อสอบ เช่น ก.พ. ,กทม. ,นายสิบตำรวจ

Gist 13

➖พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2534
และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมกฎกระทรวงควรทราบ
➖พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 และ แก้ไขเพิ่มเติม

Gist 14

➖พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535

ราคา/ชุด

แบบ 1

490บาท

คู่มือยอดนิยมราคาประหยัด. เป็นคู่มือที่สรุปประเด็นสำคัญ ตัวบท พร้อมโจทย์ข้อสอบ เรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเอง

แบบ 2

1,490บาท

1. คู่มือ ตัวบท & แนวโจทย์ข้อสอบ อ่านเองนักเลงพอ
2. บันทึกการติวใน USB Flashdrive ในGistที่ท่านสั่งซื้อ( ดูรายละเอียดแต่ละ Gist ที่ท่านสนใจ) ..เปิดรับชมได้ภาพ / เสียง ได้ที่บ้านทบทวนเสมือนมาฟังติวสด เพียงคุณ ชนะตัวเอง
ดูซ้ำๆ
3. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในคำบรรยาย

**USB FLashdrive จะบันทึก ไล่เรียงลำดับพร้อมกัน ตาม ที่ท่านสั่งซื้อ เพื่อเปิดดูครบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน( Unique- 1 piece) เช่น สั่งชื้อ Gist 1 และGist 2 ก็บรรจุ พร้อมกัน เป็น ชุดติว ต่อเนื่อง ทั้ง 1&2 ใน USB อันเดียวกัน ถ้าพื้นที่ ไม่เพียงพอ ก็บรรจุต่อในชิ้นที่สอง

สั่งซื้อแบบ 1 เปลี่ยนใจ แบบ 2

100บาท จากราคาส่วนต่าง

◾️ ศิษย์เก่า. ลด 10%
◾️ ศิษย์เก่าแนะนำมา ลด 5%
◾️ ศิษย์ใหม่ได้ส่วนลด 10%
เมื่อสั่งซื้อชุดที่สองเป็นต้นไป
(ชุดแรก ชำระเต็ม หรือ ใช้สิทธิศิษย์เก่าแนะนำมา)
แสดงบัต/หลักฐานศิษย์แอ๊ค

สั่งซื้อแบบ 1
เปลี่ยนใจ แบบ 2

ชำระเพิ่ม100บาท
จากราคาส่วนต่าง

◾️ ศิษย์เก่า. ลด 10%
◾️ ศิษย์เก่าแนะนำมา ลด 5%
◾️ ศิษย์ใหม่ได้ส่วนลด 10%
เมื่อสั่งซื้อชุดที่สองเป็นต้นไป
(ชุดแรก ชำระเต็ม หรือ ใช้สิทธิศิษย์เก่าแนะนำมา)
แสดงบัต/หลักฐานศิษย์แอ๊ค

สั่งซื้อตั้งแต่ 2 ชุด

ลด15%

คิดง่ายๆ >> ทุก 100 บาท ชำระเพียง 850 บาท

❤️❤️❤️พร้อมกันรุ่น 1 ทั่วประเทศ❤️❤️🧡
23 พฤษภาคม 64
*หลังจากรุ่น1. ใช้เวลา จัดทำ ส่ง 1 สัปดาห์ เว้นแต่มี สต็อค gist นั้นอยู่จะจัดส่งได้ทันที!!!!

ค่าส่งฟรี!! ด้วย Kerry Express

จัดส่งฟรี ทาง Kerry Express มั่นใจส่งไว ส่งชัวร์ ทั่วไทย ทุกเล่ม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่รอให้บริการมากกว่า –

ID LINE : @actgroup

หรือ โทร. 02-077-4215,081-445-1423,062-670-5447

ID LINE @actgroup

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป

ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 51/3 หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
– สะดวกในการสอบ-

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563