กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการตามที่กรม สุขภาพจิตกำหนด ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๓.๕/ว๓๐๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานของการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่ง กรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกิจกรรมบำบัด

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ ๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ (ห้องเบอร์ ๑๖) อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ตำบลดอนแกว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50180 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ช่องทางที่ ๒ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ตามปรากฏแนบท้ายประกาศนี้โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ให้ล่งถึงผู้รับ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ โดยเริ่มส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔โดยถือวันที่ ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันล่งเอกสารการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563