[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 10

แชร์ให้เพื่อน

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 10

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนกี่คน
1. 500 คน 2. 350 คน
3. 250 คน 4. 150 คน
2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
1. 20 ปี 2. 25 ปี
3. 30 ปี 4. 40 ปี
3. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
1. มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยฯ กำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลาย กระทรวงหรือ ทบวง
2. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วน ราชการที่เรียกชื่ออย่าง อื่นที่มีฐานะเป็นกรม
3. แต่งตั้งบ้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ราบระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปโดยรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็น ข้าราชการการเมือง
1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2. ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. ทบวง 4. กรม
6. บุคคลใดเป็นประธาน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. อธิบดีกรมการปกครอง
7. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกกันเองมีจำนวนกี่คน
1. 6 คน 2. 9 คน 3. 12 คน 4. 15 คน
8. คุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คน
1. 6 คน 2. 9 คน 3. 12 คน 4. 15 คน

9. ในองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน
1. 5 คน 2. 6 คน 3. 9 คน 4. 10 คน
10. กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน
1. 3 คน 2. 4 คน
3. 5 คน 4. 6 คน
11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน
1. 2 คน 2. 4 คน 3. 5 คน 4. 9 คน
12. ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่สมัย
1. หนึ่งสมัย 2. สองสมัย
3. สองสมัยแต่ไม่เกินสีสมัย 4. สองสมัยแต่ไม่เกินห้าสมัย
13. ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ครั้งแรกภายใน………….วัน
1. นายอำเภอ,15 2. นายอำเภอ,30
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด,15 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด,30
14. เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็น
1. เทศบัญญัติ 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
3. พระราชกฤษฎีกา 4. พระราชบัญญัติ


Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563