[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 9

แชร์ให้เพื่อน

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 9

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1 ใครเป็นของประธานรัฐสภา
1. ประธานวุฒิสภา 2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. นายกรัฐมนตรี 4. ประธานรัฐสภา
2. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
1. 500 คน 2. 350 คน 3. 250 คน 4. 150 คน
3. สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนกี่คน
1. 500 คน 2. 350 คน
3. 250 คน 4. 150 คน
4. การเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
5. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น
1. กระทรวง 2. กรม
3. ทบวง 4.ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
6. การจัดตั้งหรือยุบกรม ให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวง
7. ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 4. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ร่วมมือประสานงานกับราชการส่วนกลางเท่านั้น 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 3. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 4. 2 และ 3. ถูก
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าอย่างไร
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. องค์กรบริหารส่วนตำบล
3. เมืองพัทยา 4. ถูกทุกข้อ
10. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีจำนวน 18 คน โดยเป็นผู้แทนเทศบาลจำนวนกี่คน (ประธานสภาเทศบาล + นายกเทศมนตรี + ปลัดเทศบาล)
1. 4 คน 2. 6 คน 3. 8 คน 4. 12 คน
11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใดนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. 1 ปี 2. 2 ปี 3. 3 ปี 4. 4 ปี
12. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมีจำนวนกี่คน
1. 3 คน 2. 4 คน 3. 5 คน 4. 6 คน
13. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
1. สุขาภิบาล 2. องค์การบริหารส่วนตำบล
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. เมืองพัทยา
14. จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กี่คน
1. 24 คน 2. 30 คน 3. 36 คน 4. 42 คน


Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563