รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 8

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 8

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. ข้อใดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ
1. รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
2. รัฐพิงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
4. รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
2. รัฐสภาประกอบด้วย
1. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 2. สภาผู้แทนราษฎร
3. วุฒิสภา 4. ส.ส. 500 คน
3. ใครเป็นเป็นประธานรัฐสภา
1. ประธานวุฒิสภา 2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. นายกรัฐมนตรี 4. ประธานรัฐสภา
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
1. นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
1. ความมีประสิทธิภาพ 2. คุณภาพและปริมาในบ้าน
3. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 4. ประโยชน์สุขของประชาชน
6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการ กำหนด ตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรค หนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปี
1. 1 ปี 2. 2 ปี
3. 3 ปี 4. 4 ปี
7. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวนกี่คน
1. 3 คน 2. 6 คน
3. 8 คน 4. 12 คน
8. ข้อใดไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ด้านการพัฒนาราชการแผ่นดิน
3. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 4. ด้านเศรษฐศาสตร์
9. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดถูกต้อง
1. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็น
2. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
3. เร่งรัดให้มีการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็น
4. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการกระจายอำนาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย บัญญัติให้ต้องขอ อนุมัติหรือขออนุญาต
10. ผู้ดำรงตำแห่งตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนกี่คน
1. 12 คน 2. 18 คน
3. 24 คน 4. 32 คน
12. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. ด้านการบริหารทานท้องถิ่น 2. ด้านการบริหารงานบุคคล
3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านระบบราชการ
13. ถ้าจะขยายเวลาการประชุมวิสามัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปอีก สามารถขยายได้อีกไม่เกินกี่วัน
1. 7 วัน 2. 15 วัน
3. 30 วัน 4. 45 วัน
14. ใครที่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่จะต้องออกจากตำแหน่ง เพราะไม่มีมีคุณสมบัติและหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
1. นางแดงมีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. นายดำสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. นายเอกเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. นางสาวเขียวเป็นผู้ที่เห็นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย 6 ปีนับถึง วันสมัครรับเลือกตั้ง
15. นายกจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน ต้องอิงจำนวนสมาชิกสภา อบจ. ตามข้อใด
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสิบแปดคน
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคน
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่สิบสองคน
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563