รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 7

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 7

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
2. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
3. ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
1. รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
3. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. ข้อใดเป็นหน้าที่ของรัฐ
1. รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. รัฐสิงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
3. รัฐพิงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. รัฐพิงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อย่างน้อยกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา
1. 2 คน 2. 3 คน 3. 4 คน 4. 5 คน
5. ส่วนราชการใดในกรม ที่ต้องมีเสมอ
1. สำนักงานเลขานุการกรม 2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง 4. สำนักนโยบายและแผน
6. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 4. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่คำนิยามของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้
1. สุขาภิบาล 2. อบต. 3. อบจ. 4. กทม.
8. กรรมการ หมายความว่า
1. กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ใครไม่ได้เป็นพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1. นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
10. หากประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ถูกสั่งให้ออกเพราะมีความ ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
1. คณะรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
1. กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการ ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
12. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรนะหนึ่ง มาจากหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดจำนวนกี่คน
1. 2 คน 2. 3 คน
3. 4 คน 4. 5 คน
13. ถ้าจังหวัดใดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน แสดงว่ามีราษฎรตามจำนวนข้อใด
1. มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน
2. มีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน
3. มีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน
4. มีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน
14. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้มีการเลือกประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
1. 15 วัน 2. 30 วัน 3. 45 วัน 4. 60 วัน
15. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีกำหนดกี่วัน
1. 7 วัน 2. 15 วัน 3. 30 วัน 4. 45 วัน
16. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในกี่วันนับแต่วันที่ ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล
1. 30 วัน 2. 45 วัน
3. 60 วัน 4. 90 วัน
17. เทศบาลเมือง นอกจากจะเป็นท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแล้ว ยังสามารถจัดตั้งเป็น เทศบาลเมืองได้ หากมีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
1. 10,000 คน 2. 20,000 คน
3. 30,000 คน 4. 50,000 คน
18. เทศบาลขนาดใดเมื่อมีการยกฐานะแล้วจะไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ ตำบล และสารวัตรกำนั้น
1. เทศบาลตำบล 2. เทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร 4. เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
19. ว่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและว่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยาได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น
1. 30 วัน 2. 45 วัน
3. 60 วัน 4. 90 วัน
20. เมืองพัทยามีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไม่เกินร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 1 2. ร้อยละ 2
3. ร้อยละ 5 4. ร้อยละ 10
21. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 4. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
22. ตำบล ตามคำนำยามหมายถึงข้อใด
1. ตำบลที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ตำบลที่อยู่ในเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. ตำบลที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4. ถูกทุกข้อ
23. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
1. ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งเพราะเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้ว
2. กำนัน
3. นายอำเภอ
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563