ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 5

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 5

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
1. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
2. รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
3. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
4. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
2. โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐต้องเป็นเจ้าของเท่าใด
1. ร้อยละ 51 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. เกินกึ่งหนึ่งของผู้ร่วมกิจการทั้งหมด 4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
3. กองทุนที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนแรกด้านการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ
1. กองทุนประชารัฐ 2. กองทุนคุ้มครองเด็ก
3. กองทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. กองทุนการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
4. การจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยให้ตราเป็น
1. พะราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
5. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครราชสีมาให้ตราเป็น
1. พะราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
6. ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดเรียกว่า
1. คณะกรมการจังหวัด 2. คณะกรรมการจังหวัด
3. ก.ธ.จ. 4. กอ.รมน.
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละเท่าใด
1. 1 สตางค์ 2. 5 สตางค์
3. 10 สตางค์ 4. 20 สตางค์
8. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 4. อธิบดีกรมสรรพากร
9. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายใด
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวง


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP