ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 4

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 4

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1 ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
1. ประธานรัฐสภา 2. ประธานวุฒิสภา
3. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 4. นายกรัฐมนตรี
2. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
1. ประธานรัฐสภา 2. ประธานองคมนตรี
3. นายกรัฐมนตรี 4. ประธานวุฒิสภา
3. ข้อใดคือสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง ความเสมอภาค
1. บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
2. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
3. บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้น บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้
4. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
4. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรม 4. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
1. สำนักงานปลัดกระทรวง
2. กระทรวง
3. ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
4. กรม
6. การยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
7. เทศบาล อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการจัดสรรในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 10 2. ร้อยละ 20
3. ร้อยละ 30 4. ร้อยละ 40
8. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 10 2. ร้อยละ 20
3. ร้อยละ 30 4. ร้อยละ 40
9. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะ ที่เป็นผู้แทนเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน
1. 2 คน 2. 3 คน
3. 4 คน 4. 5 คน
10. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ข้าราชการ อบจ. ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. 1 ปี 2. 2 ปี 3. 3 ปี 4. 4 ปี
12. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดกี่วัน
1. 7 วัน 2. 15 วัน
3. 30 วัน 4. 45 วัน
13. ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ภายในกี่วันนับแต่วัน ประกาศผลการเลือกตั้ง
1. 15 วัน 2. 30 วัน
3. 45 วัน 4. 60 วัน
14. หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำนโยบาย แจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในกี่วัน
1. 3 วัน 2. 7 วัน
3. 15 วัน 4. 30 วัน
15. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ อาจทำ ของเทศบาลเมือง
1. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
2. ให้มีการสาธารณูปการ
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
4. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
16. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ อาจทำของเทศบาลนคร
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
3. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 4. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
17. การจัดตั้งสหการในเทศบาลจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นกฎหมายระดับใด
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. พระราชกำหนด 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP