ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 3

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 3

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ คือวันที่เท่าใด
1. 6 กุมภาพันธ์ 2560 2. 6 มีนาคม 2560
3. 6 เมษายน 2560 4. 6 พฤษภาคม 2560
2. ข้อใดคือหมวดและมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
1. 16 หมวด 279 มาตรา 2. 16 หมวด 289 มาตรา
3. 18 หมวด 289 มาตรา 4. 18 หมวด 299 มาตรา
3. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญกลว่าวถึงเรื่องใด
1. กฎหมายสูงสุดของประเทศ 2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. อำนาจอธิปไตย 4. ความเป็นรัฐเดียว
4. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นได้กี่คน
1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน
5. ถ้ากำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันให้ออกเป็นกฎหมายใด
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา 3. กฎกระทรวง 4.ราชกำหนด
6. ใครที่สามารถวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
1. ปลัดกระทรวง 2. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
3. หัวหน้าส่วนระดับกรมขึ้นไป 4. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เศรษฐศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. รัฐประศาสนศาสตร์ 4.กฎหมาย
8. ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
2. กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
3. เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่ จำเป็นเพื่อดำเนิน การให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความ เห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
9. สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดหน่วยงานใด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4. สำนักงาน ก.พ.ร.
10. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
1. 5 คน 2. 6 คน
3. 7 คน 4. 8 คน
11. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มาจากกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนกี่คน
1. 4 คน 2. 5 คน
3. 6 คน 4. 9 คน
12. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล มีจำนวนกี่คน
1. 1 คน 2. 2 คน
3. 3 คน 4. 4 คน
13. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรกภายในกี่วัน
1. 5 วัน 2. 7 วัน
3. 15 วัน 4. 30 วัน
14. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง ให้มีการเลือกประธานฯ แทนตำแหน่ง ที่ว่างภายในกี่วัน
1. 15 วัน 2. 30 วัน
3. 60 วัน 4. 90 วัน
15. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีกำหนดกี่วัน
1. 15 วัน 2. 30 วัน
3. 45 วัน 4. 60 วัน
16. เทศบาลที่มีท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป คือเทศบาลขนาดใด
1. เทศบาลตำบล 2. เทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร 4. เทศบาลจัดการตนเอง
17. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน สิ้นสุด อำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกำหนดกี่ปี
1. 1 ปี 2. 2 ปี 3. 3 ปี 4. 5 ปี
18. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ อาจทำ ของเทศบาลตำบล
1. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 2. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
3. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 4. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
19. เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันที่พ้นจาก ตำแหน่ง
1. 7 วัน 2. 30 วัน 3. 45 วัน 4. 60 วัน
20. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการ เลือกตั้งนายก เมืองพัทยา
1. 3 วัน 2. 7 วัน
3. 15 วัน 4. 30 วัน
21. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
1. องค์การบริหารส่วนตำบล 2. เทศบาล
3. สุขาภิบาล 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
22. สภาตำบล ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละกี่คน
1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน
23. รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
1. 2 ปี 2. 4 ปี 3. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ 4.ไม่มีวาระ
24. การเสนอหนังสือคืออะไร
1. การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
3. การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
25. การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
1. การค้นหา 2. การตรวจสอบ
3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. การทำความสะอาดที่เก็บ
26. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
1. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 2. การเก็บก่อนปฏิบัติ
3. การเก็บระหว่างปฏิบัติ 4. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
27. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนนิติ บัญญัติ
1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. สำนักงบประมาณ
3. ก.พ.ร.
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
28. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานใดมีหน้าที่ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่เพื่อรายงาน
1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. ก.พ.ร.
3. สำนักงานรัฐมนตรี 4. สำนักงบประมาณ
29. หน่วยงานใดมีหน้าที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
1. ก.พ.ร.
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. สำนักงบประมาณ
4. สำนักงบประมาณและ ก.พ.ร.
30. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการดำเนินการใดบ้าง หรือ
1. การอนุญาต
2. การจดทะเบียน
3. การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต
4. ถูกทุกข้อ


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP