ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 2

แชร์ให้เพื่อน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 2

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
2. เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย
3. บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
4. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ
1. หน้าที่ของรัฐ 2. หน้าที่ของปวงชนชาวไท
3. สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 4. ไม่มีข้อถูก
3. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
1. รู้รักสามัคคี 2. เป็นคนดี
3. มีความรับผิดชอบ 4. ภูมิใจในชาติ
4. ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชารองจากบุคคลใด
1. นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี 4. อธิบดี
5. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
1. รัฐมนตรีว่าการการะทรวง 2. เลขาธิการรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวง 4. เลขานุการรัฐมนตรี
6. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
1. ปลัดกระทรวง 2. เลขานุการรัฐมนตรี
3. เลขาธิการรัฐมนตรี 4. รัฐมนตรีว่าการการะทรวง
7. การเสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอต่อใคร
1. คณะรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด 4. นายกรัฐมนตรี
8. การพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง พิจารณาทุก ๆ ระยะเวลากี่ปี
1. 1 ปี 2. 3 ปี 3. 5 ปี 4. 10 ปี


Facebook Comments
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

ACTGROUP