ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 1

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 1

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับอยู่ในมาตราที่เท่าใด
1. มาตราที่ 47 2. มาตราที่ 48
3. มาตราที่ 48 4. มาตราที่ 50
2. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติตามข้อใดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
1. ความปกป้อง 2. ความรับรอง
3. ความคุ้มครอง 4. ความคุ้มกัน
3. การจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากที่สุด
1. หมวด 1 2. หมวด 2
3. หมวด 4 4. หมวด 5
4. กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจ หรือสั่งการไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านหน่วยงานใด
1. สถานกงสุลใหญ่ 2. สถานเอกอัครราชทูต
3. กรมพิธีการทูต 4. กระทรวงการต่างประเทศ
5. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในกรม
1. แลยานุการกรม 2. อธิบดี
3. หัวหน้ากอง 4. ปลัดกระทรวง
6. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในสำนักงานเลขานุการกรม
1. เลขานุการกรม 2. อธิบดี
3. รองอธิบดี 4. ปลัดกระทรวง
7. กรรมการจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
1. ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 2. พื้นจาการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
3. ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ 4. 1 และ 2 ถูก
8. คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
1. 6 คน 2. 9 คน 3. 12 คน 4. 15 คน
9. ภาษีธุรกิจเฉพาะท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ1 2. ร้อยละ 10 3. ร้อยละ 20 4. ร้อยละ 30


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP