แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16

Instruction : Read the following passage and choose the best answer.

1       It has been said that today children interrupt their education to go to school. The distinction between schooling and education implied by this remark is important

 1. The more years Students go to school, the better their education is.

 

 1. What does the author probably mean by using the expression “children interrupt their ion to go to school” (line 1)?
 2. Going to several different schools is educationally beneficial.
 3. School vacations interrupt the continuity of the school year.
 4. Schools prevent people from discovering new things.
 5. All of life is an education.

 

 1. The word “bounds” in line 4 is closest in meaning to ……….. .
 2. rules                      2.   experiences              3.   limits                      4.   exceptions

 

 1. What does the writer probably mean by saying “education quite often produces surprises” (line 9)?
 2. Educators often surprise students.
 3. Success of informal learning is predictable.
 4. Informal learning often brings about unexpected results.
 5. It is surprising that we know little about other religions.

 

 1. The word “integral” in line 13 is closest in meaning to ………… .
 2. separate                2.   profitable                  3.   pleasant                 4.   essential

 

 

 

Instruction      : Read each situation and the dialoque carefully and choose the appropriate

              expression to complete the dialoque (item 1-5)

 

A : Do you have any plan during the summer break?

B :  ……1.….., but I think I want to do something more interesting.

A :  Alright .…..2……

B :  ……3……. What kind of job should we do, then?

A :  …….4…….

B : That’s great. Now, ……5….

A :  It’s McDonald’s in Siam Paragon, and let’s go there tomorrow.

B : Sure.

 

 1. 1. Yes, I do.                                          2.   I’m not sure
 2. No.                                                    4.   Certainly, I have

 

 1. 1. How about do a part-time job?
 2. How about to do a part-time job?
 3. How about doing a part-time job?
 4. How about we do a part-time job?.

 

 1. 1. No, I don’t like it                                2. That sounds interesting
 2. It’s your idea                                     4.   We should not do that

 

 1. 1. How does a waitress at McDonald’s sound to you?
 2. Do you want to be a waitress at McDonald’s?
 3. Are you a waitress at McDonald’s?
 4. We would like to be a waitress at McDonald’s.
 5. 1. Where are we going?
 6. Where do you want to go?
 7. Where should we apply for the job?
 8. Where should we eat?

 

 

 

 1. This beautiful weather is only.. ……… It is going to rain for the rest of this week.
 2. permanent                                        2.   dependent
 3. temporary                                         4.   funny

 

 1. In order for an engine to………… properly, it needs an adequate amount of oil for lubrication
 2. function                                            2.   respond
 3. separate                                           4.   travel

 

 1. Chris and his brother are very ……….. They are both tall and thin, and both have light hair and blue eyes.
 2. similar                                               2.   adventurous
 3. popular                                             4.   dependable

 

 1. Judy was very sick yesterday, …………. she went to work and stayed in her office all day.
 2. furthermore                                       2.   In addition
 3. consequently                                    4.   nonetheless

 

 1. Paul asked Mary to many him, but she She ………… told him that she loved someone else.
 2. preferred                                          2.   refused

 

Instruction : Read the following passage and choose the best answer.

On the day of a big annual sale, a huge queue had formed at the entrance to a department store. Some people had even camped out overnight for a good spot.

Just before opening time, a small man tried to push his way to the front of the line, only to be pushed back amid loud and colorful curses. On the man’s second attempt, he was punched in the jaw, knocked around a bit and thrown to the back of the queue again.

As he readied himself for his third attempt, he told the person ahead of him, “If they hit me one more time, I’m not opening the store.”

 

 1. The sale mentioned in the passage is held…………
 2. once a year              2.   for a week        3.   every month           4.   at weekends

 

 

 1. “Some people” (line 2) refers to …………
 2. salesmen                  2.   spectators       3.   shareholders         4.   shoppers
 3. The word “colorful” (Sine 4) could best he replaced by …………
 4. multi-colored             2.   bright               3.   fast-changing        4.   expressive

 

 1. The people waiting are ………….
 2. dependable              2.   caring              3.   aggressive             4.   indifferent

 

 1. The small man wanted to …………
 2. be rude to customers                             2.   start the sale
 3. be the first customer                               4.   start a fight

 

Instruction : Read the following passage and choose the best answer.

 

1       Some animal behaviorists argue that certain animals can remember past events, anticipate future ones, make plans and choices, and coordinate activities within a group. These scientists, however, are cautious about the extent to which animals can be credited with conscious processing.

5       Explanations of animal behavior that leave out any sort of consciousness at all and ascribe actions entirely to instinct leave many questions unanswered. One example of such unexplained behavior: Honeybees communicate the sources of nectar to one another by doing a dance in a figure-eight pattern. The orientation of the dance conveys the position of the food relative to the sun’s position in the sky, and the speed

10     of the dance tells how far the food source is from the hive. Most researchers assume that the ability to perform and encode the dance is innate and shows no special intelligence. But in one study, when experimenters kept changing the site of the food source, each time moving the food 25 percent farther from the previous site, foraging honeybees began to anticipate where the food source would appear next.

15     When the researchers arrived at the new location, they would find the bees circling the spot, waiting for their food. No one has yet explained how. bees, whose brains weigh four ten-thousandths of an ounce, could have inferred the location of the new site.

Other behaviors that may indicate some cognition include tool use. Many animals, like the otter, who uses a stone to crack mussel shells, are capable of using

20     objects in the natural environment as rudimentary tools. One researcher has found that mother chimpanzees occasionally show their young how to use tools to open hard nuts. In one study, chimpanzees compared two pairs of food wells containing chocolate chips. One pair might contain, say, five chips and three chips, the other four chips and three chips. Allowed to choose which pair they wanted, the chimpanzees almost always chose

25     the one with the higher total, showing some sort of summing ability. Other chimpanzees have learned to use numerals to label quantities of items and do simple sums.

 

 1. What does the passage mainly discuss?
 2. The role of instinct in animal behavior
 3. Observations that suggest consciousness in animal behavior
 4. The use of food in studies of animal behavior
 5. Differences between the behavior of animals in their natural environments and in                          laboratory experiments

 

 1. Which of the following is NOT discussed as an ability animals are thought to have?
 2. Selecting among choices                       2.   Anticipating events to come
 3. Remembering past experiences             4.   Communicating emotions

 

 1. What is the purpose of the honeybee dance?
 2. To determine the quantity of food at a site
 3. To communicate the location of food
 4. To increase the speed of travel to food sources
 5. To identify the type of nectar that is available

 

 1. What did researchers discover in the study of honeybees discussed in paragraph 2?
 2. Bees are able to travel at greater speeds than scientists thought
 3. The bees could travel 25% farther than scientists expected.
 4. The bees were able to determine in advance where scientists would place theirfood.
 5. Changing the location of food caused bees to decrease their dance activity.
 6. It can be inferred from the passage that brain size is assumed to ……….. .
 7. correspond to levels of activity
 8. Vary among individuals within a species
 9. be related to food consumption
 10. Be an indicator of cognitive ability

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563