. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 5

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 5
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 5

คำสั่ง    จงเรียงประโยคให้ถูกต้องและสมบูรณ์

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 2. เสมือนการเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร งานชิ้นนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จตามคาดหมาย
 3. และจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
 4. ในการทำงานเองก็ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี
 5. ในการทำอาหารประเภทต่างๆ จะต้องมีการเลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. สิ่งที่เราควรทำคือใช้ชีวิตทุกย่างก้าวอย่างระมัดระวัง อันไหนหลีกได้หลีกอันไหนเลี่ยงได้เลี่ยง
 3. โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้
 4. สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในปัจจุบัน
 5. อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายทั้งต่อชีวิดและทรัพย์สิน

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
 2. ผลที่ตามมาคือคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต่ำลง
 3. เพราะเกรงว่าจะเกิดความไม่แน่นอนและกระทบต่อผลกำไรที่จะเกิดขึ้น
 4. เมื่อประเทศเกิดความไม่สงบต่างชาติก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุน

4    สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีความสมดุล
 3. จึงต้องการการดูแลที่แตกต่างกันไปด้วย
 4. ร่างกายของคนเรามีความแตกต่างกัน
 5. โดยเฉพาะเรื่องของปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัน

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
 2. อีกสาเหตุสำคัญคือการเมาแล้วขับ
 3. ทางที่มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนให้เห็นกันอยู่
 4. อุบัติเหตุบนท้องถนนอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในช่วงเทศกาล
 5. เป็นผลมาจากการขาดวินัยในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

คำสั่ง พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

 

 1. 1. เศรษฐกิจของประเทศล่มสลายเพราะการบริหารที่ผิดปกติของรัฐบาล
 2. รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 3. สังคมมีความสำคัญต่อการทำให้ข้าราชการคอรัปชั่น
 4. ข้อความนี้ชี้แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของชุมชนแออัด

 

 1. 1. น้ำท่วมกรุงเทพเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งเกิดขึ้นประมาณปี
 2. กรุงเทพได้มีเค้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด
 3. ด้านจัดการปัญหาเหล่านี้สำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 4. การแก้ปัญหาน้ำท่วมควรใช้มาตรฐานที่ผสมผสานทั้งการแก้ไขและการป้องกัน

 

 1. 1. นักพูดที่ดีต้องรู้จักใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
 2. ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่เกษตรกร
 3. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ออกชักชวนเกษตรกรเรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์
 4. กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งให้เก็บนมผงที่เปื้อนกัมมันตภาพรังสี

 

 1. 1. ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมักจะเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันทันที
 2. เยาวชนจากบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุครบ 20 ปี
 3. นายกรัฐมนตรีได้เสนอโอกาสให้ข้าราชการแสดงความเห็น
 4. ข้าราชการพลเรือนควรต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 1. 1. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเพรียง
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว
 3. ผู้จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินให้เข้มงวด
 4. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ

 

คำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม

 

 1. ภาษาเขียนและภาษาพูด ของวัยรุ่น ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากมาตรฐานของครูภาษาไทยจนเกือบ พูดได้ ว่าใช้ตำราไวยากรณ์กันคนละเล่มทีเดียว ข้อความนี้ทรรศนะของผู้เขียนคือข้อใด
 2. ภาษาไทยมีความแตกต่างกันไม่มีผิดไม่มีถูก
 3. ภาษาเขียนและภาษาพูดของวัยรุ่นไม่ถูกต้อง
 4. ภาษาไทยกำลังเปลี่ยนไปมาก
 5. ครูภาษาไทยควรยอมรับจากภาษาพูดและภาษาเขียนของวัยรุ่น

 

 1. การศึกษาสมัยใหม่โดยมากได้ทำลายความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน แยกผู้เรียนออกจาก สภาพที่เป็นจริงในสังคม ออกจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของบรรพชนและออกจาก

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้เกิดความเข้าใจอันมิชอบว่าคนเราจะต้องประสบความสำเร็จในทาง          ยศศักดิ์อัครฐานผ่านโดยการแก่งแย่งแข่งดีกันเองในหมู่มนุษย์ การเอาชนะธรรมชาติและใช้           ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด ข้อใดไม่ใช่ทรรศนะของผู้เขียนข้อความนี้

 1. การแข่งขันเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 2. คนควรมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและสังคม
 3. ระบบการศึกษาในปัจจุบันทำให้เกิดการเบียดเบียน
 4. มนุษย์กำลังทำลายสังคมและธรรมชาติเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 5. ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ทรงคุณค่าในด้านประสบการณ์ ความชำนาญ ความเข้าใจชีวิด และ อื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นแบบฉบับของอนุชน บางคนยังสามารถปฏิบัติการงานต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์แก่      ครอบครัวและสังคมได้ดี ผู้สูงอายุควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอ แนวคิดสำคัญของข้อความ      นี้คือข้อใด
 6. ความสำคัญของผู้สูงอายุ
 7. การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
 8. บทบาทของผู้สูงอายุในสังคม
 9. การเป็นต้นแบบแก่อนุชนของผู้สูงอายุ

 

 1. ผู้ถูกควบคุมความประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและสารระเหยเสพติดหวน กลับไป กระทำผิดซ้ำหลังจากพ้นการคุมประพฤติมากกว่าผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดอื่นๆข้อความนี้สรุป    ได้ว่าอย่างไร
 2. ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมักกระทำผิดซ้ำ
 3. ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีจำนวนมากที่สุด
 4. ผู้กระทำความผิดอื่นๆ จะไม่ถูกควบคุมความประพฤติ
 5. ผู้กระทำความผิดอื่นๆ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

 

 1. การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนใน ปัจจุบันจึงทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งเป็นไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป         ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
 2. ในปัจจุบันการศึกษาโดยทั่วไปกระทำกันเฉพาะในโรงเรียน
 3. แต่เดิมการศึกษากระทำกันเฉพาะในครอบครัว
 4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
 5. ในปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนไม่เป็นคนที่มีความสามารถ

 

 1. การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือยาสำหรับสตรีในวัยหมดระดูจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เนื่องจากอาจเกิดผลเสียหรืออันตรายได้ แพทย์จะต้องประเมินผลได้ผลเสียก่อนที่จะให้ ฮอร์โมนเพศ          ทดแทน ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร?
 2. ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจ่อให้เกิดผลเสียต่อสตรีวัยหมดระดู
 3. ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นยาอันตรายต่อสตรีวัยหมดระดู
 4. สตรีวัยหมดระดูจะใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ก็ต่อเมื่อแพทย์สั่ง
 5. ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะต้องได้รับการวิเคราะห์จากแพทย์ก่อนนำไปใช้
 6. “เรดเตอร์” ในภาษาอังกฤษนั้น เป็นคำสำหรับใช้เรียกตำแหน่งหัวหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า “ผู้บัญชาการ” หม่อมเจ้าวรรณ ไวทยากรณ์ ทรงแนะว่ามหาวิทยาลัยของฝรั่ง       แต่ก่อนก็คือวัด เจ้าหน้าที่ประจำวัดก็ได้แก่พระ ดังนั้น “เรดเดอร์” ควรใช้ว่า “อธิการ” จะได้ เข้ารูป              ตามตำนาน ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร
 7. เจ้าหน้าที่ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือผู้บัญชาการ
 8. คำว่า “อธิการ” เป็นคำที่ใช้เรียกพระมาก่อน
 9. วัดของฝรั่งเรียกหัวหน้าพระว่าผู้บัญชาการ
 10. ตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บัญชาการของมหาวิทยาลัยเทียบเท่ากับพระ

 

 

 1. อาหารนมจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายที่ถูก สุขลักษณะ เพราะจุลินทรีย์บางชนิดสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพหรือนำเชื้อโรคมา สู่คนได้        ในทำนองเดียวกันจุลินทรีย์บางชนิดก็มีประโยชน์สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้ได้สี กลิ่นหรือ                    รสชาติตามที่ตลาดต้องการและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายได้ ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร                                                 1.   อาหารนมที่มีคุณภาพสูงจะต้องไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่
 2. จุลินทรีย์บางชนิดในนมสามารถทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 3. จุลินทรีย์ทุกชนิดในอาหารสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกาย
 4. อาหารนมต่างจากอาหารประเภทอื่นเนื่องจากมีการทำลายไม่ให้มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน

 

 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน ภาษาไทยแห่งชาติเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชำ      ดำเนินไปทรงเป็นประธานและส่งร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย                                 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 สาระสำคัญของข้อความ                                     นี้คือข้อใด
 2. ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
 3. เหตุผลที่ต้องมีวันภาษาไทยแห่งชาติ
 4. เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันภาษาไทยแห่งชาติ
 5. วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

 

 1. ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ข้อความนี้ตีความได้          ว่าอย่างไร

 1. กระบวนการจัดการศึกษาเน้นการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
 2. หลักของการจัดการศึกษาคือการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตัวเอง
 3. เป้าหมายของการศึกษาคือการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้เป็นคนเก่งและคนดี
 4. ความสำคัญของการศึกษาอยู่ที่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 5

เรื่องล่าสุด