. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 9

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 9
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 9

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่เท่าไร แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อความ                ที่กำหนดให้

 

 1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
 2. เพื่อให้แอลกอฮอร์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
 3. การดื่มสุราอย่างถูกต้อง จึงควรดื่มช้าๆ
 4. ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
 5. ตับ เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยทำลายแอลกอฮอร์

 

 1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
 2. ถือว่าการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันตลอดชีวิตที่จะต้องประสานกัน
 3. ตามนัยแห่งแผนการศึกษาประถมศึกษาปี 2521 ฉบับปรับปรุงปี 2533 นี้
 4. ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 5. ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นสร้างคุณภาพของพลเมืองไทย ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้อย่างต่ำ

 

 1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
 2. ประชาชนทุกคนต้องตระหนักเห็นคุณค่าของระบบประชาธิปไตย
 3. เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อให้เกิดความสงบมั่นคงภายในชาติ
 4. และให้ความเคารพ ยึดมั่นในสถาบันทั้งสามประเทศ
 5. การปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศนั้น

 

 1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 4
 2. ในปัจจุบันคำว่า “สัญลักษณ์” เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก
 3. ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลงของคู่แข่งขันทางการค้าอีกด้วย
 4. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้
 5. เพราเป็นเครื่องหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งนั้นๆ

 

 1. ข้อใดอยู่ลำดับที่ 3
 2. ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นปกติในระหว่างการหยุดงานแต่ไม่เกิน 45วัน
 3. โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและแรงงานหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด
 4. ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพแรงแรง
 5. สภาผู้แทนราษฎร ได้รับการเรื่องดังกล่าวและอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้

 

 

 

คำสั่ง พิจารณาว่าข้อใดถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา

 

 1. 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์มีพระดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
 2. คนไข้ถูกสอบประวัติก่อนตรวจร่างกาย
 3. นายเหลืองชวนเพื่อนไปดูการแข่งขันกีฬาที่สนามศุภชลาศัย
 4. ครอบครัวเป็นหลักฐานแห่งแรกในการสร้างชีวิตมนุษย์

 

 1. 1. ฉันจะไปเยี่ยมคุณย่าวันพรุ่งนี้กับแม่
 2. ถึงแม้เขายากจนแต่ไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่
 3. กางเกงตัวนี้สวยงามมากแต่ฟิตไปหน่อย
 4. เด็กๆชอบไปสวนสัตว์ดุสิตเพราะมีสัตว์นาๆ ชนิด
 5. 1. ฉันขยับขึ้นลุกนั่งขณะที่เธอเปิดประตูห้องเข้ามา
 6. เวลาของรายการคดีเด็ดได้เวลาหมดลงแล้ว
 7. เขาพยายามจำกัดความคิดที่น่ากลัวนั้นออกจากสมอง
 8. ประชาธิปไตยที่แท้จริงย่อมไม่ลิดรอนสิทธิของผู้อื่น

 

 1. 1. เขาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 2. เมื่อวานนี้ฉันเห็นคนออกลูกบนรถแท็กซี่
 3. เขาเดินผ่านทางสามแพ่งก่อนที่จะถึงบ้าน
 4. สมบัตินำรูปภาพแมวเข้าประกวด 2รูป

 

 1. 1. ทำไมบ้านหลังนี้จึงเงียบกริบจนน่ากลัว
 2. คูคุณยายคนนั้นวิแต่งตัวพะรุงพะรังเชียว
 3. เขาซื้อกรอบรูปใบนั้นมาในราคาที่ถูกมาก
 4. ศีลธรรมในสังคมไทยเสื่อมทรามลงทุกวัน

 

 1. คนส่วนมากมักลืมนึกไปว่าเมื่อเราพบสิ่งที่เรียกว่าขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ความเสียหายได้ เกิดขึ้นแล้ว จะกลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ได้ เมื่อต้นไม้ถูกตัดมาทำกระดาษโดยกระบวนการต่างๆ เราจะใช้ ทรัพยากรนั้นมาแปรรูปให้กลับมาเป็นอย่างเดิมย่อมไม่ได้ ในแง่ของการคำนึงถึงทรัพยากรแล้ว

จำเป็นต้องลดปริมาณการบริโภคหรือใช้สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ทรัพยากรเป็นวัตถุดิบในการผลิต น้อยลง            บทความนี้ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร

 1. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะ                   3.   การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 2. การตัดต้นไม้ก่อให้เกิดขยะ                    4.   ขยะมาจากวัตถุดิบเหลือใช้

 

 1. คณะกรรมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง ไม่ใช่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรา กฎหมายทั้งนี้เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ต้องตีความกฎหมาย ส่วนศาลปกครองเป็นศาล ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตัดสินกรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

สาระสำคัญ ในบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

 1. ความสำคัญของคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง
 2. คณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
 3. ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง
 4. ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง

 

 1. อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจ มีราคาสูงเป็นที่ต้องการมาก หากให้ซื้อขายกัน โดยง่าย ก็อาจมีการคดโกงหรือสัญญาบิดพลิ้วกันได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดระบบการจด ทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งที่มีการซื้อขาย

สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือ

 1. ทุกครั้งที่มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 2. การซื้อขายที่ต้องจดทะเบียนเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
 3. ทรัพย์สินที่มีราคาสูงส่วนมากแล้วจะเป็นอสังหาริมทรัพย์
 4. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการซื้อขายที่ยากลำบาก

 

 1. หญ้าแฝกที่ปลูกในน้ำจะเป็นกำแพงกักกันสิ่งสกปรกและสารพิษที่ถูกปล่อยมากับท่อระบายน้ำทิ้ง โดยช่วยกันป้องกันมิให้ของเสียเหล่านี้ปะปนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งระบบรากของหญ้าแฝกยัง

มีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุโลหะหนักและสารเคมีบางอย่างได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น หญ้าแฝกจึง เป็นทางเลือกที่น่าสำหรับการทำระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ

สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

 1. การทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้หญ้าแฝก
 2. ประโยชน์ของหญ้าแฝกในด้านการบำบัดน้ำเสีย
 3. ลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกที่ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย
 4. กระบวนการกำจัดน้ำเสียด้วยหญ้าแฝกตามวิธีทางธรรมชาติ

 

 1. ในกาแฟมีสารเคมีชื่อกาแฟอื่นซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ทางประสาท และทางกายทำ

ให้เกิดการกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่วว่องไว ไม่ซึมไม่ง่วง แต่เป็นสภาพชั่วคราว บางคนดื่มกาแฟแล้ว        ถึงนอนไม่หลับ กาแฟอื่นช่วยขยายหลอดเลือดเล็กน้อยทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจและ สมองได้ดี บาง           คนไม่ถูกกับกาแฟดื่มกาแฟ แล้วเกิดการปวดศีรษะและระบบย่อยอาหารไม่ดี

ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด ๆ

 1. ควรรู้เรื่องกาแฟ                                    2.   คุณและโทษของการดื่มกาแฟ
 2. ข้อควรระวังในการดื่มกาแฟ                   4.   ส่วนประกอบของกาแฟที่สำคัญ

 

 1. การจะให้เด็กผู้ชายทำกับข้าวหรือตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ได้ทำให้ชายกลายเป็นหญิง หรือถ้าจะให้ เด็กผู้หญิงรู้จักเครื่องยนต์กลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ทำให้หญิงกลายเป็นชาย การกระทำทั้งหมดเป็น กิจกรรมซึ่งต้องการความชอบ ความถนัดของแต่ละคน และในตัวคนปกติมีทั้งความเป็นหญิง และ                           ความเป็นชายอยู่แล้ว
 2. เด็กควรมีอิสระที่จะเลือกทำกิจกรรมตามความชอบของตน
 3. เด็กชายหญิงควรเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน
 4. กิจกรรมที่เด็กชายหญิงเลือกทำ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 5. หญิงจะกลายเป็นชาย ชายจะกลายเป็นหญิงส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ

 

อ่านบทความนี้แล้วตอบคำถาม

ปัญหาภาคการเงินของกัมพูชาอยู่ที่จำนวนธนาคารมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ ประเทศ เจ้าหน้าที่ธนาคารกล่าวว่าในเวลานี้มีธนาคารจำนวน30 แห่งในกัมพูชา ล้วนไม่มี ประสิทธิภาพ และขณะเดียวกันธนาคารอื่นๆ ง่วนอยู่กับการฟอกเงินที่มา จากการค้ายาเสพติด มากกว่าการปล่อยกู้แบะการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของธนาคาร อย่างไรก็ตามในช่วงที่ ผ่านมากัมพูชา พยายามปรับปรุง ภาคการเงินของตนมากขึ้น หลังจากได้รับการกดดันจากกองทุน การเงินระหว่างประเทศ และบรรดาประเทศเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของเงินงบประมาณในสัดส่วนถึง 4 ใน 5 นอกจากนี้ ไอเอมเอฟ ยังส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามานั่งที่ธนาคารกลางกัมพูชาเพื่อ ควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สัญญาณแรกที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารกัมพูชาเริ่มเอาจริงเอาจังกับภาคการเงินของตน คือ ธนาคาร ได้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินและถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเครดิตแบงก์ ออฟคอมโบเดีย ตามมาตราการเชือดไก่ให้ลิงดูในข้อหาไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับการเงินหลังจาก ประสบปัญหาขาดทุนจากการค้าล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา

ปัญหาการขาดกฎหมายพาณิชย์ และการธนาคารเป็นอุปสรรคในการพัฒนาภาคการเงินและมี ธนาคารหลายแห่งได้รับอนุญาตในช่วงที่การปกครองของกัมพูชาอยู่ในสภาวะโกลาหลก่อนที่กองกำลังสหประชาชาติจะส่งคนเข้าไปจัดการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1993 ความบกพร่องดังกล่าวยังทำให้ ธุรกิจธนาคารถูกจำกัดอยู่แต่การโอนเงินออกนอกและเข้ากัมพูชา ส่วนการบริการปล่อยเงินกู้และ การรับฝากเงินนับว่ายังมีน้อยมาก .

มาตรการที่สองในการปรับปรุงภาคการเงินของกัมพูชาคือ ธนาคารมีคำสั่งตรวจสอบบัญชี ธนาคารทุกแห่งในประเทศ รวมทั้งมีแผนขายหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารพาณิชย์อีกด้วย อันจะทำให้การควบคุมธนาคารพาณิชย์แบบ สังคมนิยมจบสิ้นลง ยิ่งกว่านั้นธนาคารกลางยังจะปรับปรุงการควบคุมดูแลด้วยการประกาศกฎหมายธนาคารฉบับใหม่พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบปริวรรต เงินตราต่อไป

 

 1. จากบทความข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 2. กัมพูชามีธนาคารพาณิชย์ที่เปิดทำการมากกว่า 30แห่ง
 3. เงินงบประมาณของกัมพูชาร้อยละ 80มาจากการกู้เงินต่างประเทศ
 4. ธนาคารมีคำสั่งยึดใบอนุญาต ของธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินงานประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง         4.         กัมพูชาอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินในประเทศ

 

 1. ธนาคารแบบสังคมนิยมจะจบสิ้น ต่อเมื่อธนาคารกลางของกัมพูชาดำเนินการอย่างไร
 2. ธนาคารกลางมีคำสั่งตรวจสอบการเงิน ตลอดจนการฟอกเงินของธนาคารทุกแห่ง
 3. ธนาคารกลางขายหุ้นของธนาคารพาณิชย์ให้กับสาธารณชน
 4. ธนาคารปรับปรุงระบบปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
 5. ธนาคารกลางตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อพัฒนาภาคการเงิน

 

 1. คำว่าเชือดไก่ให้ลิงดู ในย่อหน้าที่ 2 มีความหมายกับบทความอย่างไร
 2. ความบกพร่องในการทำงานของธนาคารเป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่สามารถปกปิดได้
 3. ความบกพร่องของธนาคาร ในการฟอกเงินสามารถแก้ไขได้
 4. ลงโทษธนาคารที่ทำงานบกพร่องเพื่อให้ธนาคารอื่นๆ เกิดความยำเกรง
 5. ลงโทษที่ทำงานบกพร่องอย่างเด็ดขาด

 

 1. ธนาคารในกัมพูชามีการปล่อยเงินกู้และรับฝากเงินน้อยเนื่องจาก
 2. ธนาคารขาดประสิทธิภาพ                     2.   กัมพูชามีธนาคารมากเกินไป
 3. กัมพูชาขาดกฎหมายพาณิชย์                 4.   ธนาคารให้ความสำคัญของการฟอกเงินมากกว่า

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 9

เรื่องล่าสุด