ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 16

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 16

คำสั่ง จงพิจารณาหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีหมายเลข (1), (2) หรือ (3) กำกับอยู่แล้วเลือกตอบดังนี้

ตอบ 1      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกลุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 2      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (2)ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา

ตอบ 3      ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (1) และกลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา     ตอบ 4   ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม (2) และกลุ่ม (3) ใช้ได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา

 1. ขณะนี้ประชากร ในทวีปแอฟริกาประสบความอดยากเป็นอย่างมาก ดังนั้นสหประชาชาติจึงได้

(1)                                                                                                           (2)

ส่งข้าวสาร จำนวน10,000 ตัน สำหรับผู้ประสบภัยในหลายประเภท

(3)

 

 1. จิตรกรรมไทยแบบพระราชนิยมคือจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนแบบศิลปะจีน โดยรูปเซียนจีน

(1)                             (2)                          (3)

เครื่องโต๊ะบูชา ทิวทัศน์ เป็นต้น

 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้ทำที่ขังน้ำที่คลองเชียงราก ซึ่งเป็น

(1)

บริเวณที่น้ำเต็มขึ้นไม่ถึง แต่ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปตามคลอง นับ

(2)                                                                             (3)

เป็นจุดกำเนิดครั้งแรกของการประปา

 

 

 1. ระบบทุนนิยมเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของและดำเนินการต่าง ๆ โดยรัฐ

(1)                                         (2)

จะไม่เข้าไปถือกรรมสิทธิ์ในกิจการนั้น ๆ

(3)

 

 1. สิทธิเสรีนิยมเป็นลัทธิที่ส่งเสริมให้บุคคลมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการพูด การคิดและการ

(1)                                         (2)

เขียนได้อย่างอิสระ รัฐบาลจะไม่เข้าไปรบกวนสิทธิดังกล่าว

(3)

 

 1. คุณภาพของประชากรเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงภาวะสังคมและความเจริญของประเทศนั้นๆ ถ้าคุณภาพของ ประชากรส่วนใหญ่ไม่ดีแล้วสังคมย่อมจะเสื่อมโทรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้การศึกษาที่ถูกต้องตั้งแต่   เยาว์วัย ข้อสรุปใดถูกต้อง
 2. การศึกษาของประชากรแสดงถึงภาวะของสังคมและความเจริญของประเทศ
 3. ในประเทศที่เจริญแล้วประชากรทุกคนจะได้รับการศึกษา
 4. การพัฒนาประเทศคือการให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่ประชากร
 5. ภาวะสังคมที่ดีหมายถึงภาวะที่ประชากรทุกคนมีการศึกษา

 

 1. ในระบอบประชาธิปไตยถือความเห็นของประชาชนฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารราชการ แผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันสิทธิและความเห็นของปวงชนฝ่ายข้างน้อยก็ย่อมได้รับการคุ้มครองโดย          บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อสรุปใดถูกต้อง
 2. ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทั้งฝ่ายข้างมากและผ่ายข้างน้อยมีความสำคัญเท่ากัน
 3. ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 4. ในระบอบประชาธิปไตยมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น
 5. ในระบอบประชาธิปไตยถือว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง
 6. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปออกความเห็นในสภาพแต่ประเทศที่ เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังนิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ

ข้อใดที่ความได้ถูกต้อง

 1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน
 2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีแสดงประชามติไม่ได้
 3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่องการแสดงประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง
 4. พลเมืองที่มีการศึกษาที่จะแสดงความเห็นได้ดีกว่าผู้แทนในสภา

 

 1. โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายกำหนดให้ศาลล้มละลาย กลางมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายในท้องที่ที่ยังมิได้มีการจัดตั้งศาล            ล้มละลายภาคด้วยซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายให้               เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวประเด็นสำคัญศาลลมละลายคืออะไร
 2. การวัดทั้งศาลล้มละลายภาค                 2.   เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติ
 3. เขตอำนาจของศาลล้มละลายกลาง        4.   อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 1. เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้น หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโดยคนไทยมีน้อยมาก จะมีอยู่บ้างก็ เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
 2. ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีหนังสือการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย
 3. หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตูนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต
 4. หนังสือที่ผลิตสำหรับเด็กเรียกว่าหนังสือการ์ตูน
 5. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็ก

 

 1. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เท่าที่ พบอาจบอกได้เพียงว่าอะไรบ้างที่น่าจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วได้ ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
 2. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
 3. สาเหตุของการเกิดนิ้วเท่าที่พบนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
 4. สาเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน
 5. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วนั้นทำให้เกิดนิ่วได้เสมอ

 

 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและ         ทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์              มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2505 สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
 2. ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
 3. เหตุผลที่ต้องมีวันภาษาไทยแห่งชาติ
 4. เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันภาษาไทยแห่งชาติ
 5. วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

โลกสูญเสียศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไปอีกคนหนึ่งแล้ว โดยโจอัน ไมโร ผู้ซึ่งสิ้นชีวิตในวัน คริสต์มาส เมื่ออายุรวมได้90 ปีนี้ นับเป็นจิตรกรผู้ยิ่งยงที่ก่อการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการพัฒนางานศิลปะ ยุคใหม่ นับเป็นจิตรกรผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษ ไมโร เป็นจิตรกรคนหนึ่งที่หลงเหลือชีวิตเป็นคน สุดท้ายในกลุ่มจิตรกรและนักเขียนที่ร่วมกันลงนามในแถลงการณ์ การเขียนภาพหรือเขียนเรื่องแบบเชอร์ เรียลลิสต์(การเขียนเกินความจริง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 โดยไมโร เคยวาดภาพโลกที่เด็กๆ ชอบ โดยใช้สีที่ สว่างและ ปรดปราดเหนือจริง จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ชาวสเปนคนนี้ เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้านพักใน เกาะมาเจอริก้า ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยไมโรเป็นเพื่อนสนิทของปิกัสโซจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง ไมโรเคยได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศสเปน และเขายังเป็นคนออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2525 งานเขียนภาพของไม่โรนี้ทำด้วยใจรักไม่ได้ทำเพื่อหวังผลทางธุรกิจ โดยไมโคร กล่าวว่า “การวาดภาพไม่ใช่เงิน ดอลลาร์”

 

 1. ผู้อ่านข้อความนี้มีความรู้สึกอย่างไร
 2. ชื่นชม                                                 2.   เสียดาย
 3. ปลงตก                                               4.   อยากเลียนแบบ

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม59-60

 

สภาพที่ผู้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของผู้หญิงเท่านั้น หากเป็นปัญหาของผู้ชายด้วย เช่น การที่สังคมมีค่านิยมให้ความสำคัญแก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง หรือกำหนดบทบาทผู้หญิงแยกจากกันโดยเด็ดขาด ทำให้มีลักษณะผิดธรรมชาติ ผู้ชายก็จะกลายเป็นคนที่หลงตัวเอง คับแคบ ผู้หญิงก็กลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

 

 1. ข้อความข้างต้น จัดอยู่ในงานเขียนประเภทใด
 2. คำอธิบาย                                           2.   ข้อคิดเห็น
 3. คำวิจารณ์                                           4.   ข้อเท็จจริง

 

 1. ผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไร ?
 2. มุ่งให้ผู้ชายสำนึกตัว                             2.   มุ่งให้ผู้หญิงปรับปรุงตัว
 3. มุ่งให้เปลี่ยนโครงสร้างของสังคม           4.   มุ่งให้เกิดความเป็นเป็นธรรมระหว่างเพศ

 

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละ               ข้อที่กำหนดให้

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 2. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535
 3. ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานงบประมาณ
 4. เรื่องส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
 5. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน
 6. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 7. เพราะช่วยให้ได้รู้ ได้เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของตนได้ดียิ่งขึ้น
 8. ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและอารยธรรมของชาติเจ้าของดนตรีได้เป็นอย่างดี
 9. ดนตรีเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งของชาติ
 10. ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์การดนตรีเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

 

 1. 319. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. แพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
 4. การประชาสัมพันธ์คือการให้ข้อเท็จจริง
 5. และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป
 6. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 7. ผังงานระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ
 8. เพื่อประมวลเข้าส่วนไหน ดำเนินการอย่างไร ใช้คนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการกระทำ
 9. และผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นมีอะไรบ้าง ตลอดจนมีประโยชน์ต่อผู้เขียนอย่างไรบ้าง
 10. ในการประมวลข้อมูล ซึ่งโดยปกติจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ส่งเข้าเครื่อง

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. ต่อมาในรัชกาลที่ 7 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 3. คงมีแต่จารีตประเพณี และคำพิพากษาของศาลเท่านั้น
 4. ส่งผลให้มีการออกกฎหมายที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาใช้แทน
 5. ในอดีตกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่มีบทบาทในระบบกฎหมาย

 


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP